การศึกษาค้นคว้าอิสระ : (Indepent Study : IDP)
สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560) Download
IS Template 2016 Download
คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา Download
บฑ.15-1 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท Download
บฑ.15-3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานเพื่อขอสำเร็จการศึกษา Download
ประกาศ แนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 57xxxxเป็นต้นไป Download
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (นักศึกษารหัสก่อน 57xxxxx) Download
แนวปฏิบัติการศึกษา นักศึกษาแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) (ปริญญาโท) รหัส 55xxxxx เป็นต้นไป Download
แนวปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (ก่อนรหัส 55xxxx) Download
บฑ.18 แบบฟอร์มเสนอรายชื่ออนุมัติปริญญา สำหรับนักศึกษา แผน ข.(นักศึกษารหัส 55*****) Download
บฑ.18 แบบฟอร์มเสนอรายชื่ออนุมัติปริญญา สำหรับนักศึกษา แผน ข. (นักศึกษาก่อนรหัส 55xxxxx) Download
บฑ.12 แบบรายงานผลการสอบการค้นคว้าอิสระ Download
บฑ.11 แบบบันทึกการขอคำปรึกษาแนะนำการค้นคว้าอิสระ Download
บฑ.10 แบบขออนุมัติหัวข้อและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการค้นคว้าอิสระ Download

 
การทำวิทยานิพนธ์ : (Thesis)
สรุป ลำดับ บฑ.ใหม่ (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2560 – มิถุนายน พ.ศ. 2560) Download
ThesisTemplate 2017 Download
ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา Download
บฑ.15-3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานเพื่อขอสำเร็จการศึกษา Download
Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาเอก Download
บฑ.15-2 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาเอก Download
บฑ.15-1 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ระดับปริญญาโท Download
Chart แนวปฏิบัติการทำวิทยานิพนธ์ Download
บฑ.19 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ Download
บฑ.17 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต่อ Download
บฑ.16 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรูปแบบ Download
บฑ.14 แบบเสนอวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจวิทยานิพนธ์ Download
บฑ.9 ผลสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) Download
บฑ.8 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต Download
บฑ.7 การเสนอให้ดำเนินการขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา Download
บฑ.6 ผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์ Download
บฑ.5 ผลการสอบวิทยานิพนธ์ Download
บฑ.4 กำหนดสอบวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ Download
บฑ.3 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย Download
บฑ.2 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Download
บฑ.1 การเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ Download
Chart แนวปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ Download
คู่มือการจัดทำงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา Download
Chart แนวปฏิบัติการศึกษาปริญญาโท แผน ก. Download

 
 
 
  


ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ
4001-4005
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
 

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
อาคาร T.S.T. ชั้น 21 เขตจตุจักร
ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-5854-8
โทรสาร. 0-2617-5859
วันอังคาร - วันศุกร์
เวลา 09:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 09:00 - 17:00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)

 

สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5508
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th