มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2559 Download
การขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต Download
ประกาศ เรื่อง การขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต Download
ประกาศ การขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คน Download
แบบฟอร์มแสดงความเห็นการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา Download
แบบฟอร์มการขอขยายภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ให้แก่นักศึกษามากกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน Download
ประกาศการมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์-การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา Download
ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการศึกษาวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข (นักศึกษารหัส 57xxxxx) Download
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Download
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก Download
หลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549 Download
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ Download
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2556 Download

 

หลักสูตรควบระดับปริญญา 2 ปริญญา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา พ.ศ. 2549 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ในมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549 Download
บฑ.31 คำร้องขอเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา Download
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการเข้าศึกษาหลักสูตร Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบ Download

 

การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา ขอเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิต Download
Chart แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา Download

 

เกณฑ์มาตรฐานภาษาต่างประเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
ประกาศ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2560 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2559 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2559 Download
เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง พ.ศ. 2559 Download
เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2553 Download
Chart แนวปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2556 Download
Chart แนวปฏิบัติเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิต Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต Download

 

อื่น ๆ
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 Download
ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม 2559 Download
แนวปฏิบัติการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 Download
การกำหนดภาระงานสอนและค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงาน พ.ศ. 2555 Download
การเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตรปริญญาเอกที่จัดเก็บแบบเหมาจ่ายรายหลักสูตร พ.ศ. 2555 Download

 
 
  

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ
4001-4005
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
 

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
อาคาร T.S.T. ชั้น 21 เขตจตุจักร
ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-5854-8
โทรสาร. 0-2617-5859
วันอังคาร - วันศุกร์
เวลา 09:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 09:00 - 17:00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)

 

สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5508
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th