โครงสร้างบัณฑิตวิทยาลัย

โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2559)
 
คณะกรรมการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ชุด ด้วยกัน ได้แก่
1.คณะกรรมการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิภาวดี  และบุคลากรบางส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี แผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีการศึกษาเพื่อการพัฒนางานในบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย    
2.คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย ผู้บริหารในบัณฑิตวิทยาลัยผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และผู้อำนวยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการประกันคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิตและกระทรวงศึกษาธิการ และ
3.คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาของสามหน่วยงานในบัณฑิตวิทยาลัย
โดยแสดงรายละเอียดของสามคณะกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย
3. ทบทวน ปรับปรุง และประเมินแผนพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย
4. จัดทำหรือกลั่นกรองโครงการต่างๆ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีที่เป็นไปตามแผนพัฒนา
5. ติดตาม และประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
6. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
 
คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2. วางระเบียบและแนวปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ดำเนินงานทางวิชาการ โดยประสานงานกับคณะ/วิทยาลัย และหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/วิทยาลัย
4. พิจารณาเสนอหลักสูตรการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัย
5. ให้คำปรึกษาและความเห็นแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจารณาการพัฒนาและปรับปรุงตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพ 
2. พิจารณาการจัดทำรายงานประจำปี เพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยรังสิต และการตรวจสอบคุณภาพภายนอกจาก สมศ. และ สกอ.
3. พิจารณาการจัดทำแผนงานในการดำเนินการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
การกำหนดภารกิจของบุคลากร
            ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุสงค์ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดขึ้นโดยความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนทั้งสายบริหารและสายเจ้าหน้าที่ เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำมากำหนดภารกิจของบุคลากร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสามหน่วยงาน คือ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยที่เมืองเอก และศูนย์ศึกษาวิภาวดี นั่นคือ
 
บุคลากรสายบริหาร ประกอบด้วย
     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     1. ควบคุมและบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต
     2. ควบคุมและกำกับดูแลงานตามภารกิจ
     3. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
     รองคณบดีฝ่ายบริหาร
     1. ดูแลงานด้านพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย
     2. ดูแลการจัดทำงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณร่วมกับคณบดี
     3. ดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
     4. พิจารณาใบคำร้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     5. ดูแลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย
     6. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลงานด้านกิจกรรมแนะแนวและสอบนักศึกษาเข้าใหม่
     7. ดูแลงานกิจกรรมนักศึกษา และทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     8. วิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
     9. ดูแลการการวางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณบดี
     10. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์
     11. ตรวจสอบและรับรองผลการจบของนักศึกษา
     12. ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณบดี
     13. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
            
     รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
     1. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลให้หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
     2. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลการจัดการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
     3. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลการประเมินและการตรวจสอบด้านการเรียนการสอน
     4. ประสานงานกับหลักสูตร เพื่อดูแลให้การเทียบโอนวิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ
     5. กำกับ ดูแล และประสานงาน ระบบการจัดการคุณภาพของวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/การสอบประมวลความรู้
     6. ดูแลและประสานงานหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอก
     7. ดูแลและประสานงานหลักสูตร เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     8. ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     9. อื่นๆ ที่คณบดีมอบหมาย
 
     ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิภาวดี 
     1.   วางนโยบายและบริหารศูนย์ฯ
     2.   พิจารณาวางระเบียบ ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับภายในศูนย์
     3.   ดูและการจัดทำงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณ
     4.   ดูแลการประชาสัมพันธ์ศูนย์ในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
     5.   ดูแลการพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์
     6.   ดูแลการประเมินผลงานของบุคลากรประจำศูนย์
     7.   ดูแลการจัดบริการการศึกษาในเรื่องการเรียนการสอน และการสัมมนา รวมถึงการลงทะเบียน
     8.   ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     9.   ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     10.   กำกับดูแลการวางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     11.   อื่นๆ ที่คณบดีฯ มอบหมาย
 

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

     1.   วางนโยบายและบริหารจัดการหลักสูตรฯ เช่น การเรียนการสอน การควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เป็นต้น

     2.   ดูและการจัดทำงบประมาณ และตรวจสอบงบประมาณ

     3.   ดูแลการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

     4.   ดูแลการพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร

     5.   ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

     6.   ดูแลการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

     7.   กำกับดูแลการวางแผนพัฒนาพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

     8.   อื่นๆ ที่คณบดีฯมอบหมาย

 

บุคลากรสายเจ้าหน้าที่ ซึ่งแยกเป็น 2 หน่วยงาน (บุคลากรที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ด้วย)ประกอบด้วย

            สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสนับสนุนการบริหารหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพ.ศ. 2548 และมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีพ.ศ.2558, ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่อย่างมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้หนึ่งของมาตรฐานการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)(สมศ.), ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาด้านกีฬาในงาน Graduate Rangsit Games ที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นต้น, และในการประสานงานกับหลักสูตรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสู่สังคมภายนอก นอกจากนี้ ยังเพิ่มการสนับสนุนการแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้มากขึ้นโดยเฉพาะการจัดทำ website และการใช้สื่อเทคโนโลยีสังคมในการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ที่ดำเนินงานตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ดังแสดงในตารางที่ 1

            ศูนย์ศึกษาวิภาวดี เป็นศูนย์ศึกษาในเมืองและเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการจัดบริการวิชาการให้มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการบริการวิชาการได้อย่างเหมาะสมและทันสมัยตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังรวมถึงการประสานงานกับสำนักงานหอสมุดในการจัดหนังสือ และพื้นที่ของห้องสมุดประจำแต่ละศูนย์ศึกษาให้มีจำนวนหนังสือ และการบริการการใช้หนังสือตามความต้องการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีภารกิจของบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาวิภาวดี ที่ดำเนินงานตามแนวปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1ภาระและหน้าที่ของบุคลากร สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยที่เมืองเอก

ที่

ภาระงาน

ชื่อ บุคลากร

อุไรวรรณ

สุมาลี

ประยูร

อัมพร

อธิษฐาน

ชาริตา

ศศิรดา

พัชรี

สุรพล

ณัฐพล

ณัฐพงศ์

1

กลุ่มงานสารบรรณ ธุรการ และการเจ้าหน้าที่    (อุไรวรรณ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 งานการเจ้าหน้าที่

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 งานจัดเก็บแฟ้มทุนการศึกษา

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

1.3 งานจัดเก็บแฟ้มสถานภาพงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ IS ของนักศึกษา

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 งานจัดเก็บแฟ้มการเทียบโอน/มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 งานจัดเก็บแฟ้มประวัติคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

 

1.6 งานจัดเก็บแฟ้มเอกสารทั่วไป เช่น เอกสารเข้า-ออก

**

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 งานจัดเก็บรูปเล่มและ CD ของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพธ์ รวมทั้งสำเนา file ใน Hard disk(จัดเก็บรุปเล่ม+CDในบว.)

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

**

1.8 งานจัดส่งรูปเล่มและ CD ของดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ไปหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก(เช่นหอสมุด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

1.9 สำเนาแบบฟอร์มอบลิขสิทธิ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ให้คุณณัฐพงศ์เพื่อรวบรวมจัดส่งสำนักหอสมุด มรส.พร้อมรูปเล่มและ CD

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10งานจัดทำหนังสือและบันทึกออก/จัดทำประกาศและคำสั่งต่างๆ

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11งานลงทะเบียน/ใบคำร้องต่างๆของนักศึกษา

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

 

1.12งานจัดทำแฟ้มประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย,ช่วยดูแลการเซ็นชื่อของคณะกรรมการ,งานดูแลของว่างของคณะกรรมการ

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

2

กลุ่มงานบริหารทั่วไป และงานการเงิน-งบประมาณ     (อุไรวรรณ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เช่นงานเชิญประชุม งานบันทึกการประชุม รายงานการประชุม

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 งานประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ในการนำข้อมูลขึ้นระบบสารสนเทศ

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

2.3 งานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย

**

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

2.4 งานจัดประชุมวาระอื่นๆกับหลักสูตร และหน่วยงานภายนอก

**

 

 

**

 

 

 

**

 

 

**

2.5 งานจัดประชุมคณะกรรมการบริหารในบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

2.6 งานประชุมบุคลากรภายในบัณฑิตวิทยาลัย

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 งานประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 งานจัดสัมมนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

2.9 งานจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

**

**

**

**

 

 

**

 

**

**

 

2.10งานประสานงานระหว่างหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละงานที่รับผิดชอบ

**

**

 

**

 

 

**

 

**

 

 

2.11งานพัสดุ

**

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

2.12งานการเงิน-งบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13งานตรวจสอบข้อมูลการเบิกค่าตอบแทน วิทยานิพนธ์/IS

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14งานจำหน่ายหน้าอนุมัติ

**

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15งานตรวจสอบข้อมูลการเบิกเงินสนับสนุนดูงาน/ทำวิจัย/สแกนจัดเก็บ

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

3

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และแนะแนวหลักสูตร    (สุรพลและณัฐพล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 งานวิเคราะห์ผลสำรวจผู้เข้าศึกษาใหม่ และรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

3.2 งานจัดการเนื้อหาบน website สำหรับการ PR และแนะแนว

- ปรับปรุงเนื้อหา/แก้ไขปัญหาบน websiteเมื่อ Server มีปัญหา

- ดูแลและปรับภาพที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัยและของหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

3.3 ประสานงานในการจัดการการโฆษณาบนสื่อ website รวมทั้งการซื้อสื่อ บน website ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Affiliate Marketing เพื่อสร้าง Traffic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

3.4 งาน PR หลักสูตรแบบ Online ผ่าน Facebook/Fanpage

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

3.5 งานตรวจสอบผลสะท้อนภายนอกผ่านสื่อออนไลน์ และรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

3.6 ดูและและจัดทำ You tube channel โดยการประสานงานหลักสูตร และ RSU Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

3.7 จัดทำจดหมายข่าวเป็น Direct Mail และผ่านสื่อ Online (e-newsletter)ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

3.8 งานจัดทำ mapping พื้นที่ที่จะออกบูธแนะนำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

 

3.9 งานทำ Road Show เพื่อ PR และแนะแนวหลักสูตร 6 ครั้งต่อปีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

3.10 งานจัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และแนะแนว

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

3.11 งานจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ PRหลักสูตร ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

3.12 งานตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตรใน websiteหลัก ของ บว.

 

 

 

**

 

 

 

 

**

 

 

3.13 งานจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ และ PR หลักสูตร 6 ครั้งต่อปีการศึกษา

- กำหนดประเด็นการสัมมนา และจัดหาสถานที่ รวมถึงวันเวลาในการจัด

- ประสานงานหลักสูตรเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานงานวิทยากร พร้อมพิธีกรที่เหมาะสม

- จัดเตรียมเอกสาร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

 

3.14 ดูแลและจัดเก็บฐานข้อมูลของศิษย์เก่าม.รังสิต

- ประสานงานกับสำนักงานทะเบียน และสำนักงานศิษย์เก่า

- จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลในระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

 

4

กลุ่มงานรับสมัครนักศึกษา และ กิจกรรมนักศึกษา     (สุรพล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 งานจัดทำปฏิทินรับสมัครนักศึกษาและปฏิทินการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

4.2 งานบันทึกข้อมูลของหลักสูตรและเปิดระบบการรับสมัครใน online

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

4.3 งานขายใบสมัคร และตรวจสอบเอกสารการสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

 

4.4 งานบันทึกข้อมูลการสมัครของนักศึกษาและปลดล็อคเพื่อการลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

4.5 งานรับส่งเอกสารการรับสมัครรวมทั้งการประสานงานหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

4.6 งานแจ้งการเรียนเสริมภาษาอังกฤษของผู้สมัครเรียนปริญญาเอก

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

4.7 งานจัดทำข้อมูลและสถิติการสมัครและการลงทะเบียนของนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

 

4.8 งานจัดทำคู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งรูปเล่มและ CD รวมถึงข้อบังคับ

 

 

 

**

 

 

 

 

**

 

 

4.9 งานให้ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

4.10 งานจัด Graduate Rangsit Games

-กำหนดรูปแบบของ Games จัดหาสถานที่ และแจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมงาน

-จัดหาของรางวัล

- ดำเนินงานในวันจัดงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

4.11 งานพิธีประสาทปริญญา

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

4.12 งานจัดกิจกรรมอื่นๆของนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

5

กลุ่มงานประกันคุณภาพและบริการสารสนเทศ  (อุไรวรรณและอัมพร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

5.2 งานสรุปการดำเนินการและประเมินผลงานตามภาระหน้าที่

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

5.3 งานสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน website ของบว.

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

5.4 งานสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา(ปีการศึกษา)/รับปริญญา

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 งานรวบรวมและจัดทำข้อมูลการตีพิมพ์ เผยแพร่ของผู้สำเร็จการศึกษา

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 งานจัดทำข้อมูลตามตัวบ่งชี้เรื่องผลงานเผยแพร่และจำนวนของผู้สำเร็จ

การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของบว.(PDCA สุมาลี/ประยูร, ระบบ IT

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

อัมพร)

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

5.7 งานวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

5.8 งานประสานกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลบนระบบ

 

 

 

**

 

 

**

 

 

**

 

5.9 งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลคณาจารย์บนระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

5.10งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลหลักสูตรบนระบบสารสนเทศ

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

5.11งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลคำสั่ง/ประกาศ/แบบฟอร์มบนระบบสารสนเทศ

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

5.12งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษ

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

5.13งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาบนระบบสารสนเทศ

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

5.14งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาบนระบบสารสนเทศ

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

5.15งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์บนระบบสารสนเทศ

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

5.16งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลเทียบโอนบนระบบสารสนเทศ

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

5.17งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลการผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาบนระบบสารสนเทศ

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

5.18งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยบนระบบสารสนเทศ

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

5.19งานปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล Proceedings ของบัณฑิตวิทยาลัยบนระบบสารสนเทศ(เฉพาะ upload)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

6

กลุ่มงานบริการการศึกษาในการเรียนการสอนบนชั้น 3 อาคาร 11 (อัมพร)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 งานจัดอาหารว่างสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

 

6.2 งานจัดตารางการเรียนในพื้นที่ของชั้น 3 อาคาร 11

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

 

6.3 งานรับส่งเอกสารของนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนนอกเวลาทำการ

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

**

 

6.4 งานรับส่งเอกสารของอาจารย์ผู้สอนนอกเวลาทำการ

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

**

6.5 งานการเงินเรื่องอาหารว่างสำหรับการเรียนการสอน

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

7

กลุ่มงานกำกับมาตรฐานหลักสูตร 1    (อุไรวรรณ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 งานตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/IS

 

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

7.2 งานตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/IS

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 งานสรุปการขึ้นทะเบียนคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาจากการประชุม

**

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

7.4 งานประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงข้อมูลคณาจารย์

**

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

7.5 งานติดตามบทความตีพิมพ์ของผู้สำเร็จการศึกษา(กรณีเป็นหนังสือตอบรับ)

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 งานเทียบโอนและผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษา

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 งานแจ้งจบการศึกษา

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 งานส่งบทความการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษาปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาให้สำนักงานมาตรฐานวิชาการ (ส่งทาง email)

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานกำกับมาตรฐานหลักสูตร 2 เน้นมาตรฐานวิทยานิพนธ์(ศศิรดา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9 งานตรวจรูปแบบการทำเล่มวิทยานิพนธ์

 

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

7.10งานปรับคู่มือการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

7.11งานจัดทำปฏิทินการอบรมการทำวิทยานิพนธ์/สรุปและประเมินการอบรม

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

7.12งานจัดเตรียมสถานที่และเอกสารสำหรับการอบรมการทำวิทยานิพนธ์

 

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

7.13งานจัดเชิญวิทยากรสำหรับการอบรมการทำวิทยานิพนธ์

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

กลุ่มงานกำกับมาตรฐานหลักสูตร 3 เน้นแบบฟอร์มและแนวทางปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.14งานประชุม จัดทำและปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานของสกอ

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

กลุ่มงานกำกับมาตรฐานหลักสูตร 4 เน้นมาตรฐานภาษาอังกฤษ(สุรพล)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 งานจัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.1.1 งาน PR/เปิดรับบทความ – แจ้งผลตอบรับ Proceedings ผ่าน website

 

 

 

**

PR

 

 

 

 

 

 

**

     8.1.2 งานประสานงาน Reviewer(R)/ประสานงานผู้นำเสนอบทความ ช่วงรับส่งบทความ(P)

 

 

 

 

**(R)

 

 

 

 

 

**(P)

     8.1.3 งานการเงิน

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.1.4 งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน/สรุปและประเมินผลการจัดงาน

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

     8.1.5 งานจัดทำรูปเล่ม Proceedings และ CD

 

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

     8.1.6 งานติดต่อวิทยากรและ MC

**

 

 

**

 

 

 

 

 

 

 

     8.1.7 งานจัดสถานที่และอุปกรณ์/เตรียมห้องนำเสนอและประสานงานผู้นำเสนอ ช่วงนำเสนอ

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

**

     8.1.8 งานจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

     8.1.9 งานลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

**

**

 

 

 

     8.1.10งานต้อนรับในห้องประชุม

**

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

     8.1.11งานต้อนรับนอกห้องประชุม

 

 

 

**

 

 

**

**

 

 

 

     8.1.12งานจัดทำเสื้อ กระเป่าและของแจก

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

 

     8.1.9 งานลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

**

**

 

 

 

     8.1.10งานต้อนรับในห้องประชุม

**

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

     8.1.11งานต้อนรับนอกห้องประชุม

 

 

 

**

 

 

**

**

 

 

 

8

     8.1.12งานจัดทำเสื้อ กระเป่าและของแจก

 

 

 

 

 

 

 

 

**

**

 

     8.1.13งานออกแบบหน้าปกและ CD ของ Proceedings

 

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

    8.1.14งานจัดส่ง Proceedings และ CD

**

 

**

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 งานจัดประกวดวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระดีเด่น

 

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2 เน้นแหล่งทุนงานวิจัย  

(ดร.พัชรี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 งานประสานแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

9

กลุ่มงานทุนการศึกษา       (ศศิรดา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 งานให้ข้อมูลในทุนการศึกษา

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

9.2 งานประสานหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา เช่นการร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยของนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

9.3 งานประสานงานนักศึกษาทุนเพื่อลงนามรับเงื่อนไข

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

9.4 งานบันทึกข้อมูล และประมวลผลการรับทุนของนักศึกษาทุน

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

10

กลุ่มงานโครงการหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา    

หลักสูตรวท.ม.สาขาการจัดการโลจิสติกส์     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การจัดทำหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

10.2 งานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

10.3 งานจัดการประชุม

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

10.4 งานจัดทำเอกสารของหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

10.5 งานติดต่ออาจารย์ผู้สอน

 

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

10.6 งานจัดตารางเรียน ตารางสอบ

 

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

 

10.7 งานจัดทำแผ่นพับหลักสูตร

 

 

 

 

 

 

**

 

**

 

 

 

10.8 งานบริการนักศึกษาและจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษา

 

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

 

10.9 งานการเงินของหลักสูตร

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

11

กลุ่มงาน e-Journal        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 งานจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/กองบรรณาธิการ

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

11.2 งานขึ้นทะเบียนวารสาร และบทความ

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

**

11.3 งานจัดการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทำงาน

 

 

 

 

**

**

 

 

 

 

 

11.4 งานวางแผนการบริหารจัดการพัฒนาระบบ e-Journal

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

**

11.5 งานประชาสัมพันธ์ และกำหนดการจัดทำในแต่ละ Volume

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

11.6 งานประสานงานผู้สนใจส่งบทความเริ่มจากการรับบทความ/ส่งข้อแนะนำในการแก้ไข/ตอบรับบทความ

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

**

11.7 งานติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความเริ่มจากการเชิญ/การนำส่งบทความ/การขอบคุณ/การจ่ายค่าตอบแทน

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

11.8 งานจัดทำรูปเล่มวารสาร/การเผยแพร่วารสารทาง online และพัฒนาให้วารสารอยู่ในบัญชี TCI

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

**

11.9 งานการเงินของวารสาร

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

 

12

กลุ่มงาน e-Thesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1 งานวางแผนบริหารจัดการพัฒนาระบบ e-Thesis

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

12.2 งานจัดอบรมการใช้ e-Thesis

 

 

 

 

**

**

**

 

 

 

 

 

12.3 งานจัดทำคู่มือการใช้งาน e-Thesis

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

13

กลุ่มงานจัดงานปฐมนิเทศ

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

ตารางที่ 2 ภาระและหน้าที่ของบุคลากร ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

 

ภาระและหน้าที่

ตำแหน่งงาน

เลขานุการและ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานลงทะเบียนและประสานงานหลักสูตร

บรรณารักษ์

1. งานบริหารทั่วไป ได้แก่

1.1 ดูแลการจัดสารบรรณ และธุรการ

**

**

**

**

**

1.2 ประสานงานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง (หลักสูตร/การบริการวิชาการ/หน่วยงานภายใน)

**

**

**

**

**

1.3 ประสานงานการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา

**

**

**

**

**

2. งานประสานงานด้านการเรียนการสอน ได้แก่

2.1 ประสานงานกับหน่วยงาน/คณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

**

**

**

**

**

2.2 ประสานการจัดการลงทะเบียน และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหน่วยงาน/คณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานการขอจบการศึกษาของนักศึกษา

 

 

 

**

 

2.3 จัดตารางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 

**

 

**

 

2.4 ประสานงานกับอาจารย์และนักศึกษา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร

 

 

 

**

 

2.5 จัดหา/เตรียมอุปกรณ์ที่มีความพร้อม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับอาจารย์และนักศึกษา

**

**

**

**

**

3. งานประสานงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่

3.1 ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตลาด สำนักงานรับนักศึกษา และหลักสูตร ในการประชาสัมพันธ์

**

**

 

**

 

3.2 ติดต่อประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

**

**

 

**

 

4. งานรับสมัคร  ได้แก่

4.1  ประสานงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**

**

 

**

 

4.2 ประสานงานการใช้ศูนย์ศึกษาสาทรธานีเป็นสถานที่ในการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**

**

 

**

 

4.3  ประสานงานเพื่อจัดสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในลำดับต่อไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**

**

 

**

 

5. งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่

5.1 จัดทำ รวบรวมข้อมูล และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ

**

**

**

**

**

5.2 สรุปรายงานการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในงานประกันคุณภาพ

**

**

**

**

**

5.3 รับนโยบายประจำปี เพื่อนำมาประชุมวางแผนในการจัดทำงานประกันคุณภาพ

**

**

**

**

**

5.4 รับผลการประเมินงานประกันคุณภาพของศูนย์ศึกษาสาทรธานีมาเผยแพร่

**

**

 

 

 

5.5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของศูนย์ศึกษาสาทรธานี

**

**

**

**

**

6. งานบริการด้านสารสนเทศ  ได้แก่

6.1 สนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยรังสิต

**

**

**

 

 

6.2 วางแผนการจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการหลักสูตร

**

**

**

 

 

6.3 เป็นศูนย์การเรียนการสอนและให้การบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของม.รังสิต

**

**

**

 

 

6.4 เป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 

 

 

 

 

7. งานบริการด้านห้องสมุด

7.1 ประสานงานกับสำนักหอสมุด เพื่อจัดหาหนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุต่างๆ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา

 

 

 

 

**

7.2 จัดให้มีบริการยืม-คืน หนังสือ งานวิจัยและวารสาร ตลอดจนสารนิเทศอื่นๆ เช่น วีดีทัศน์ แผ่นดิสก์ และซีดีรอม โดยให้บริการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 

 

 

 

**

7.3 บริการให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น  วิธีการใช้  WEB PAC การค้นหาหนังสือตามชั้นต่าง ๆ การใช้หนังสืออ้างอิง เป็นต้น

 

 

 

 

**

7.4 จัดเก็บสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด และผู้เข้ายืมหนังสือและวารสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th