ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ค้นหาประกาศ :

กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาค S ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก Download

กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษารหัส 53xxxxx ถึง 57xxxxx (ปริญญาโท) Download

กำหนดการสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษารหัส 53xxxxx ถึง 57xxxxx (ปริญญาเอก) Download

คำอธิบายรายวิชา ENL 600 และ ENL 601 Download

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1-2/2559 และ ภาค S/2560 Download

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และกำหนดการแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1-2/2557 และ ภาค S/2558 Download

ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และกำหนดการแจ้งจบการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1-2/2558 และ ภาค S/2559 Download

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 Download

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 Download

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 Download

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 Download

ประกาศผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 3/2556 วันที่ 18 มกราคม 2557 Download


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th