ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่น ๆ
ค้นหาเอกสาร :

GS.2.2.2.008 คู่มือการศึกษา 2559-2560 Download

GS.2.2.5.004 รายงานสรุปการดำเนินงาน พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2559 Download

คู่มือการศึกษา 2561-2562 Download

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2558-2559 Download

ตัวอย่าง รูปแบบบทความ Download

บฑ.13 คำร้องขอย้ายคณะ/สาขาวิชา และขอเทียบวิชาเรียน Download

บฑ.30 แบบฟอร์มขออนุมัติค่าอาหารว่าง ชา - กาแฟ สำหรับนักศึกษา(New) Download

บว.อ2.2.1.01 สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561 Download

แบบคำร้องขอผ่อน -ไม่คิดค่าธรรมเนียม(งวดที่1) New Download

แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา-ลาออก-รับเงินคืน-คืนสถานภาพนักศึกษา Download

แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน Download

แบบฟอร์ม และตัวอย่างการโครงการศึกษาดูงาน Download

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ทรงคุณวุฒิ Download

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ Download

แบบฟอร์มเข้าร่วมจัดบูทแนะนำธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ งานครบรอบ "25 ปี บัณฑิตวิทยาลัย" Download

แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย Download

แบบฟอร์มแผนพัฒนาหลักสูตร Download

แบบฟอร์มเสนอขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ Download

แบบรายงานและติดตามผลนักศึกษาทุนเรียนดี Download

แบบสรุปรายละเอียดแสดงผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ปี พ.ศ.2555 - 2558 ***(์New)*** Download

ใบมอบอำนาจ Download

ใบรับรองการตีพิมพ์-เผยแพร่ผลงาน Download

มรส. 19.1 แบบคำร้องขอรับเงินทุน Download

มรส.32 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา Download

มรส.บว.อ2.2.2.01 (สกอ.) สรุปจำนวนผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2561 Download

มรส.บว.อ2.2.2.02 (สกอ.) สรุปจำนวนผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2561 Download


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th