บทความ / งานวิจัย
ค้นหาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช
หลักสูตร : ปี พ.ศ.:
 

ประเภท : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประเภทชื่อเจ้าของผลงานชื่อบทความชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร การตีพิมพ์สถานะ
วิทยานิพนธ์MISS XIAN GONGการสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรีJournal of Rangsit University : Teaching & Learning Volume 12, Number 1, (January-June 2018) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISMR. EUGENE EUSTAQUIOFUNCTIONAL VOCAL TECHNIQUE FOR MODERN SINGERSวารสารการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. YONTEN JAMTSHOComputer Multimedia Lessons based on the WebQuest Learning Approach for Grade 8 Bhutanese History Studentsวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าโท เฉลิมพล พละชีวะบทประพันธ์เพลง เคเคแลนด์สำหรับบิ๊กแบนด์วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง พวงทอง จินดากุลความสามารถในการดูแลตัวเอง การรับรู้ความรุนแรงของอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง กนกวรรณ สว่างศรีกระบวนการและผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนาน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง จิรวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ผลการจัดการสอนแบบทีมต่อการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ เดือนมิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง นิรมล เสริมทรัพย์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรมหาชน : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง แพรตะวัน วชิราคมการลดทอนความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถีวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง วชิรัตน์ วรรณวิจิตรวิเคราะห์การร้องด้นสดโดย เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ในบทเพลงฟลายอิงโฮมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง สุทธิพร เสฏฐิตานันท์นวัตกรรมการศึกษา : การดำรงอยู่ของโฮสเทลในสังคมไทยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง สุรัชดา เชิดบุญเมืองการพัฒนารูปแบบการรับรู้นำไปสู่ความภักดีในแบรนด์ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว กนกอร เกษสุพรรณ์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย : ศึกษากรณีหนี้โทษปรับทางอาญาของลูกหนี้ในคดีล้มละลายการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กันต์รพี คูคู่ฟ้าผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐต่อโครงการบ้านจัดสรรในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว กิติยา พฤกษากิจแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว คชาภรณ์ ปลื้มจิตต์มงคลอัตลักษณ์ครูภูมิปัญญาไทยภายใต้อำนาจครอบงำของระบบการศึกษา : กรณีศึกษา ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) ภาคอีสานวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว จิรภา ปรารมภ์ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการท้องผูกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ที่ได้รับประทานยากลุ่ม โอปิออยด็ (Opioids)การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ช่อทิพย์ โพธิ์อิ่มThe Discovery of Estrogen Receptor-Beta in Reproductive Tissue ofMarine Polychaete, Perinereis nuntia BroodstockBulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.16, 2018 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ชุดาภา แย้มพาทีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการรับเหมาถมดินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเจริญก่อสร้างและการโยธา วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ชุลีพร อร่ามเนตรวิเคราะห์สถานการณ์การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 21 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธัญจิตรา น้อยบุญสุกANALYZING THE FIGURATIVE LANGUAGE OF THE BROADWAY MUSICAL "SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 เล่มที่ 24 (ม.ค.-มิ.ย. 61) มีบันทึกแจ้งช่วงเวลาเผยแพร่ประมาณเดือนสิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธัญญาเรศ ธนบัตรการใช้คำปนภาษาอังกฤษในละครโทรทัศน์ เรื่องยูปริ๊นซ์วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธินปรากฎการณ์การเข้าถึงจิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่วารสารรัชต์ภาคต์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นริสร เติมชัยธนโชติการสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยรางวัลสุพรรณหงส์ ปี พ.ศ. 2550-2559การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นัทปภา หันนะเวการประยุกต์ตัวแบบ TTF (Task-Technology Fit Model) เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบสารสนเทศตามบริบทของงานวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นันท์มนัส นิธิภัทรอนันต์การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องการ์ตูนเรื่องวันพีซวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นิชนันท์ พานแก้วการกำหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับการใช้หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นูรีซะห์ วานาการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมที่ใช้บทอ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวารสาร อัล-ฮิกมะฮุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฉบับที่ 16 ปีที่ 18 (ฉ.ที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เนตรทิพย์ หว่างสิงห์การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเรื่องสั้น "แฮรี่"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ปวิณตรา ปานเจี้ยงการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเสมือนจริง เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัยวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 21 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว เปรมณัช โภชนสมบูรณ์การประเมินผลนโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่: แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2548-2558วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พรพิมล ตั้งเจียวลี้การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมุลอิสระและความเป็นพิษเฉียบพลันของต้นย่าแดงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พัชรินทร์ ขาวรุ่งเรืองตัวแบบการจัดการความรู้: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พัทธนันท์ คทาธรทรัพย์กุลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย วารสารวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พัทธนันท์ อาจองค์แนวทางเทคนิคการขับร้องของท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มณีโชติรส เกิดปัญญาแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว มาธินี คงสถิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทและท้องถิ่นชุมชนเมืองวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มาริณี พุทธานุปัจจัยสำคัญของการควบคุมต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาเกษตรกรในตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว มุกดา ไชยมโนการศึกษาเพศวิถีของการตั้งครรภ์วัยรุ่นในโรงเรียนวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว เมศิยาห์ อ่อนตาการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ยศสยา แสงหิรัญปัจจัยที่มีผลต่อการผันแปรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว รอฮันนี เจะเลาะการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว รัตนา เสือสุ่มผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำ และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว รุ้งลาวัลย์ การองการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่มเพื่อพัฒนาตัวแบบอิทธิพลการยอมรับและใช้เทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (จีพีเอส) เพื่อติดตามการขนส่งสินค้า ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในราชอาณาจักรไทยวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วงเดือน ขาวสุขการคอรัปชั่นทางการเมืองที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์ชุด "เหนือเมฆ"การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วรรณภา ศรีหาบรรดิษฐ์ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยทำนายความต้องการของผู้ดูแลผู้โรคหลอดเลือดสมองการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วรารัตน์ มหุวรรณ์ศึกษาแนวทางการติดตั้งโครงข่าย 4G ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วาสินี รัศมีความร่วมมือในการจัดการแม่น้ำเพชรบุรี: กรณีศึกษา ชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิมลิน หิรัญบูรณะภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วิรัลพัชร สว่างญาติการเปรียบเทียบ 3 วิธีในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิลาสินี จินตลิขิตดี รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาวัฒนธรรม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน เทศบาลเมืองน่านและเทศบาลนครเชียงใหม่ วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วีรญา อังศุธรถาวรินการศึกษาวิจัยการลดความเสี่ยงและความสูญเสียในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ศุภัช โชติกวาณิชฐ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเนกขัมมบารมีของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรชูปถัมภ์วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สิรินทร จันทร์ศรการเปิดเสรีสาขาบริการประกันชีวิตภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุชาดา พุฒิเพ็ญความสามารถในการดูแลตนเอง และการรับรู้ความรุนแรงของอาการข้างเคียงของเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนักที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุพรรษา ธนาอุยกุลการพัฒนารูปแบบการสร้างความภักดีของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว อนิสา ม่วงมิ่งสุขวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557วารสารEAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพรการศึกษาการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อุไรวรรณ แป้นพยอมการรู้เท่าทัน"ความขาว" ในสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กรกริช มุ่งสวัสดิ์การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กาญจนพัฒน์ จรรยาต้นทุนและผลลัพธ์ของการพัฒนานักกีฬายูโดของมหาวิทยาลัยรังสิตการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จีระศักดิ์ ธรรมนิทาตัวแบบการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาเทศบลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุลอาชีวภิวัฒน์ในประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด(มหาชน) วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เฉลิมศักดิ์ ศิริกุลความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับการคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา การกู้เงินของภาคธุรกิจเอกชนวารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชัยเดช รัตนโกมลมาตรการในการหยุดนับระยะเวลาการปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชาญชัย อาจสอนคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี สถาบันบำราศนราดูรวารสารควบคุมโรค ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชาญชัย อุไรรัตน์การศึกษาศักยภาพเงินหยวนในการเป็นสกุลเงินสากลวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.14 No.1 January -June 2018(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชาญณรงค์ คำภูธรการวิจัยและสร้างสรรค์สื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนยิมนาสติกสำหรับกีฬาเชียรลีดดิ้งเด็กเล็กการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ฐิฏิวัฒน์ ตรีภพบทประพันธ์เพลง เดอะ คอนฟิวส์ชัน อิน โซไซตี้ สำหรับแจ๊สออร์เคสตราการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ณัฐจิรัฐ บุญรอดการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 เล่มที่ 24 (ม.ค.-มิ.ย. 61) มีบันทึกแจ้งช่วงเวลาเผยแพร่ประมาณเดือนสิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ณัทกฤช พรหมจันทร์Utilization of Information for Locating Cybercriminal in Computer Related-Crime.การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ตรีวัฒน์ วัฒนะโชคชัยMolecular Detection of Zika Viruses Using Lab-Chip Real-Time RT-PCR SystemBulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.16, 2018 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ธนภัทร วางอภัยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขัง ที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำ ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตยในยุค 4.0" วันที่ 22 มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ธนัช คงเกรียงไกรสุนทรียภาพทางการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านภาพลายสักในงานโฆษณาสินค้าทางสื่อออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ธำรงกุล โภคทรัพย์การวิจัยและสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์เพื่อการฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย นพวิทย์ วิศิษฎ์วรกุลการวิจัยและการสร้างสรรค์ภาพถ่ายแฟชั่นแนว วะบิ - ซะบิการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย พงษ์ทณัฐ กลัดแก้ววิเคราะห์บทประพันธ์เพลง "ถวายชัยคีตมหาราชา" ของณัฐยนตรรักษ์วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย มานะ ปัจจะแก้วปัจจัยทำนายผลลัพธ์ของการถอดท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบางสิงห์บุรีวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย รัฐนนท์ วรทัตการศึกษาเชิงประจักษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวายวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย วสันต์ ศรีแก้วนิตย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพกัญชาของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ :กรณีศึกษาสถานควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์เรือนจำกลางคลองเปรมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ศตวรรษ ทองบ่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ ในบทเพลง ไอ เลิฟ ยู พอร์จีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ศักดิ์ชาย มงคลเคหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเลยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สมเกียรติ กันทรวรากรการศึกษาโครงสร้าง กลไกและมาตรการการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยของกรุงเทพวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สมศักดิ์ โอฬารชัชวาลการพัฒนาตัวแบบการยอมรับนวัตกรรม Cloud Application : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานีวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สหพัฒน์ สถาปนิกานนท์การผลิตซ้ำงาน "วรรณกรรมไทย" เพื่อการโฆษณาในสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่มความเป็นหุ้นส่วนนโยบายสาธารณะในการบริหารฟื้นฟูคลองสาธารณะในกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏพระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1(มกราคม-ธันวาคม 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุรชัย นาคาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุรศักดิ์ จำรัสการAnalysis of Discourse on Land Use issues Between the State and Thai people: Case Studies of Thap Lan National Park and Kaeng Krachan National Park, Thailand.Asian Political Science Review Vol.2, No 1, July 2018(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อของ สกอ.อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุรศักดิ์ สิงห์ชัยการศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการข้อไหล่ติดโดยวิธีนวดราชสำนักและวิธีนวดราชสำนักร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงชนิดแคปซูลวันละ 400 มิลลิกรัม ในอาสาสมัครจำนวน 100 คนการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุรินทร์ พิทักษ์สิกุลรูปแบบความสำเร็จเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) เดือน มกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เสรี ทองมากนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนสองถิ่น: ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรีวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย โสภณัฐ เหมหงษ์บทประพันธ์เพลงเพลง "มูน" สำหรับวงดนตรีขนาดเล็กวารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อธิษฐ์ นิพิทชยานันต์ความเสี่ยงธุรกิจกาแฟสดศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อภิสิทธิ์ จาดเชยคุณลักษณะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อันดับแรกการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อารุฒ พิมเพราะการวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธนาคารอาคารสงเคราะห์วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.14, No.2, July-December 2018(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาวาอากาศโท สุกฤษฎิ์ อัญบุตรการจัดการความรู้ของส่วนกำลังรบสังกัดกองทัพอากาศวารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุตการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุทกภัยโดยการตรวจสอบความพร้อมในระดับครัวเรือน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีRMUTT Global Business and Economics Rewview ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พระมงคล สิทธิชัย ชาวเพชรมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยวารสาร มรจ สังคมศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISพันตำรวจตรี เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ร้อยโท ธันวัฒน์ นามอ่อนตาตัวแบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกองบัญชาการกองทัพไทยวารสารรังสิตสารสนเทศ ประจำปีที่24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISร้อยโทหญิง ปัณฑ์ชนิต สมุทรสาครบทบาทของงานข่าวกรองกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดวารสารสถาบันป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์เรืออากาศโทหญิง พลิศร วุฒาพาณิชย์การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ว่าที่ ร.ต. ภาคิน ชาญฐิติพงษ์เรื่องเล่าบาร์โฮสท์ : ปรากฏการณ์ทางเพศวิถีของสังคมไทยวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ว่าที่ ร.ต. อุดม สุวรรณพิมพ์ชุมชนท้องถิ่นไทยแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISว่าที่ร้อยตรีหญิง พรหมศิริ ปานเจริญปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTSวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
ประเภท : ค้นคว้าอิสระ
 
  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th