บทความ / งานวิจัย
ค้นหาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช
หลักสูตร : ปี พ.ศ.:
 

ประเภท : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประเภทชื่อเจ้าของผลงานชื่อบทความชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร การตีพิมพ์สถานะ
วิทยานิพนธ์MISS XIAN GONGการสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรีJournal of Rangsit University : Teaching & Learning Volume 12, Number 1, (January-June 2018) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISMR. EUGENE EUSTAQUIOFUNCTIONAL VOCAL TECHNIQUE FOR MODERN SINGERSวารสารการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. YONTEN JAMTSHOComputer Multimedia Lessons based on the WebQuest Learning Approach for Grade 8 Bhutanese History Studentsวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าโท เฉลิมพล พละชีวะบทประพันธ์เพลง เคเคแลนด์สำหรับบิ๊กแบนด์วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง กนกวรรณ สว่างศรีกระบวนการและผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนาน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง นิรมล เสริมทรัพย์การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรมหาชน : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง แพรตะวัน วชิราคมการลดทอนความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถีวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง สุทธิพร เสฏฐิตานันท์นวัตกรรมการศึกษา : การดำรงอยู่ของโฮสเทลในสังคมไทยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง สุรัชดา เชิดบุญเมืองการพัฒนารูปแบบการรับรู้นำไปสู่ความภักดีในแบรนด์ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กันต์รพี คูคู่ฟ้าผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐต่อโครงการบ้านจัดสรรในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว กิติยา พฤกษากิจแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว คชาภรณ์ ปลื้มจิตต์มงคลอัตลักษณ์ครูภูมิปัญญาไทยภายใต้อำนาจครอบงำของระบบการศึกษา : กรณีศึกษา ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) ภาคอีสานวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ชุดาภา แย้มพาทีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการรับเหมาถมดินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเจริญก่อสร้างและการโยธา วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ชุลีพร อร่ามเนตรวิเคราะห์สถานการณ์การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 21 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธัญจิตรา น้อยบุญสุกANALYZING THE FIGURATIVE LANGUAGE OF THE BROADWAY MUSICAL "SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 เล่มที่ 24 (ม.ค.-มิ.ย. 61) มีบันทึกแจ้งช่วงเวลาเผยแพร่ประมาณเดือนสิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธินปรากฎการณ์การเข้าถึงจิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่วารสารรัชต์ภาคต์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นันท์มนัส นิธิภัทรอนันต์การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องการ์ตูนเรื่องวันพีซวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นูรีซะห์ วานาการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมที่ใช้บทอ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวารสาร อัล-ฮิกมะฮุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฉบับที่ 16 ปีที่ 18 (ฉ.ที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เนตรทิพย์ หว่างสิงห์การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเรื่องสั้น "แฮรี่"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ปวิณตรา ปานเจี้ยงการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเสมือนจริง เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับเด็กปฐมวัยวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 21 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว เปรมณัช โภชนสมบูรณ์การประเมินผลนโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่: แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2548-2558วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พัชรินทร์ ขาวรุ่งเรืองตัวแบบการจัดการความรู้: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มาริณี พุทธานุปัจจัยสำคัญของการควบคุมต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาเกษตรกรในตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว มุกดา ไชยมโนการศึกษาเพศวิถีของการตั้งครรภ์วัยรุ่นในโรงเรียนวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว เมศิยาห์ อ่อนตาการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว รอฮันนี เจะเลาะการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ใช้นิทานประกอบภาพวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1มกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว รัตติยา ไชยชมภูความทุกข์ใจกับคุณภาพชีวิตของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัดวารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว รุ้งลาวัลย์ การองการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์พหุกลุ่มเพื่อพัฒนาตัวแบบอิทธิพลการยอมรับและใช้เทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (จีพีเอส) เพื่อติดตามการขนส่งสินค้า ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในราชอาณาจักรไทยวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วาสินี รัศมีความร่วมมือในการจัดการแม่น้ำเพชรบุรี: กรณีศึกษา ชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิมลิน หิรัญบูรณะภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วิรัลพัชร สว่างญาติการเปรียบเทียบ 3 วิธีในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิลาสินี จินตลิขิตดี รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาวัฒนธรรม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน เทศบาลเมืองน่านและเทศบาลนครเชียงใหม่ วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วีรญา อังศุธรถาวรินการศึกษาวิจัยการลดความเสี่ยงและความสูญเสียในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ศุภัช โชติกวาณิชฐ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเนกขัมมบารมีของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรชูปถัมภ์วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภัตรา แปงการิยาปัจจัยการรับรู้คุณค่าที่ลูกค้าได้รับและปัจจัยคุณภาพความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าร้านขายยาในประเทศไทยวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.4, No.1, January-June 2018 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว อนิสา ม่วงมิ่งสุขวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและคุ้มครองสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. 2557วารสารEAU Heritage ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพรการศึกษาการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อุไรวรรณ แป้นพยอมการรู้เท่าทัน"ความขาว" ในสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย กฤตธัช พิสุทธิวงษ์การฝึกซ้อมและตีความบทเพลงอาเรียของฟิกาโรจากอุปรากรเรื่องเลนอทเซติฟิกาโรวารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จีระศักดิ์ ธรรมนิทาตัวแบบการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาเทศบลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุลอาชีวภิวัฒน์ในประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด(มหาชน) วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เฉลิมศักดิ์ ศิริกุลความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับการคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา การกู้เงินของภาคธุรกิจเอกชนวารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชาญชัย อุไรรัตน์การศึกษาศักยภาพเงินหยวนในการเป็นสกุลเงินสากลวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.14 No.1 January -June 2018(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ณัชพล ชูสกุลบทประพัรธ์เพลงการผจญภัยของมะขวิดสำหรับแจ๊สออร์เคสราวารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ณัฐจิรัฐ บุญรอดการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 เล่มที่ 24 (ม.ค.-มิ.ย. 61) มีบันทึกแจ้งช่วงเวลาเผยแพร่ประมาณเดือนสิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ธนัช คงเกรียงไกรสุนทรียภาพทางการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านภาพลายสักในงานโฆษณาสินค้าทางสื่อออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย พงษ์ทณัฐ กลัดแก้ววิเคราะห์บทประพันธ์เพลง "ถวายชัยคีตมหาราชา" ของณัฐยนตรรักษ์วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ศักดิ์ชาย มงคลเคหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเลยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สมเกียรติ กันทรวรากรการศึกษาโครงสร้าง กลไกและมาตรการการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยของกรุงเทพวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สหพัฒน์ สถาปนิกานนท์การผลิตซ้ำงาน "วรรณกรรมไทย" เพื่อการโฆษณาในสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่มความเป็นหุ้นส่วนนโยบายสาธารณะในการบริหารฟื้นฟูคลองสาธารณะในกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏพระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1(มกราคม-ธันวาคม 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เสรี ทองมากนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนสองถิ่น: ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรีวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย โสภณัฐ เหมหงษ์บทประพันธ์เพลงเพลง "มูน" สำหรับวงดนตรีขนาดเล็กวารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อธิษฐ์ นิพิทชยานันต์ความเสี่ยงธุรกิจกาแฟสดศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อารุฒ พิมเพราะการวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธนาคารอาคารสงเคราะห์วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.14, No.2, July-December 2018(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ร้อยโท ธันวัฒน์ นามอ่อนตาตัวแบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของกองบัญชาการกองทัพไทยวารสารรังสิตสารสนเทศ ประจำปีที่24 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISร้อยโทหญิง ปัณฑ์ชนิต สมุทรสาครบทบาทของงานข่าวกรองกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดวารสารสถาบันป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ว่าที่ ร.ต. อุดม สุวรรณพิมพ์ชุมชนท้องถิ่นไทยแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISว่าที่ร้อยตรีหญิง พรหมศิริ ปานเจริญปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTSวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
ประเภท : ค้นคว้าอิสระ
 
  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th