บทความ / งานวิจัย
ค้นหาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช
หลักสูตร : ปี พ.ศ.:
 

ประเภท : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประเภทชื่อเจ้าของผลงานชื่อบทความชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร การตีพิมพ์สถานะ
วิทยานิพนธ์MISS TOMOKO HASHIการศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 และ 4 โดยใช้ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีดJournal of Rangsit University : Teaching & Learning Volume 11, Number 1, (January-June 2017) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. KARMA JIGMERELATIONSHIP BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF GRADE SEVEN STUDENTS IN A MIDDLE SECONDARY SCHOOL IN BHUTANวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. SATYAPRAKASH GOPINATHTHE IMPLEMENTATION OF POLYA'S MODEL IN SOLVING PROBLEM - QUESTIONS IN MATHEMATICS BY GRADE 7 STUDENTS OF GLOBAL INDIAM INTERNATIONAL SCHOOLSuranaree Journal of Social Science Volume 11 Number 1 (June 2017) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS. PEMA YANGDENEFFECTS OF INQUIRY - BASED LEARNING APPROACH ON LEARNING ACHIEVEMENT AND LEARNING SATISFACTION OF GRADE FOUR STUDENTS TOWARDS SCIENCEวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS. YESHEY CHODENUSING POLYA'S PROBLEM SOLVING MODEL TO ENHACE THE LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10 BHUTANESE STUDENTS IN TRIGONOMETRYวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS.SONAM YANGDONUSING CONCEPT MAPPING STRATEGY TO DEVELOPE EFFECTIVE LEARNINGวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง ปิยาณี ศิริประภาษมงคลกลยุทธ์การนำเสนอรายการสาธิตการแต่งหน้าทางสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และการตัดสินใจซื้อของผู้รับชม กรณีศึกษา : รายการโมเมพาเพลินวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับ่ที่ 2 ปีที่ 20 มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง ปุริมปรัชญ์ ทศไกรปัจจัยทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ชนาภา เหยือกเงินรูปแบบการนำเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีจากประเทศจีนโดยระบบอีคอมเมิร์ชผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูปตัวกลางที่ให้บริการเป็นภาษาไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ณัญชยา เจริญสุขการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมต้น และระดับชั้นมัธยมปลาย ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง เขตพื้นที่การศึกษา 1 ปีการศึกษา 2555 - 2557วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol. 13 No. 1 January-June 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ณัฐธิดา นาคบุตรสุขภาวะในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
งานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์นางสาว ทัศนีย์ พิมลภาพปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เลือกติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ธนิดา โชคคุณานันทกุลยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษากรณีมหานครเซี่ยงไฮ้วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปรียบเทียบกับจังหวัดน่านวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นันทพร พงศ์อิศวรานันท์อิทธิพลภายนอกรัฐ กับการกำหนดนโยบายในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืนและทรัพย์สินทางปัญญาวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว บุษรา เผดิมโชคการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "เด็กชายในชุดนอนลายทาง"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ปี 2559 (มีบันทึกข้อความจะตีพิมพ์เดือนมิถุนายน 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปิโยรส อยู่สถิตย์ทัศนคติและความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)การประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว แป้งพิมพ์ พิชิตชลพันธุ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว มัลลิกา คล่องแคล่วการปรับตัวของหนังสือพิมพ์จีนในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา บริษัทซิงเสียนเยอะเป้า วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ฤทัยชนก ถาวรวงษ์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "บ้านเล็กในป่าใหญ่"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วรางค์รัตน์ ฎาณวรรณปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิสุตา วรรณห้วยการตัดสินใจเลือกสอบใบรับรองมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากรและนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 60 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจการดำรงอยู่ของผ้าทอไทลื้อในจังหวัดเชียงราย : บทวิเคราะห์เศรษฐกิจวัฒนธรรมวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภาณี ทองเปล่งศรีการปรับยุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในประเทศไทย เพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภาวดี ชำนาญวาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จักรพงศ์ จันทรจิตการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่มปีที่ 11 ฉบับ 2 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จักรพันธ์ ศรียุกต์นิรันดร์อิทธิพลเชิงสาเหตุของประเภทผู้บริโภคเป็นตัวแปรกำกับ และการขยายทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 2 (UTAUT 2) กรณีศึกษาผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-กันยายน 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชาญชัย จิวจินดายุทธ์ศาสตร์การสร้างผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ของกรมการพัฒนาชุมชนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจกลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เนติลักษณ์ สีสัตย์ซื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษาวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ปัญจพล เภตราพูนสินไชยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการแบ่งปัน (share) ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย วรวุฒิ ไชยศรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม 6 บริษัท วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบันที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย วุฒินันท์ เลาหรัตนเวทย์การวิเคราะห์บทเพลงมาธิลดาโซนาตา ของริคาร์ด วากเนอร์ ตามหลักการวิเคราะห์ของเชงเคอร์วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 12 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ศิริพงษ์ ทองจันทร์นโยบายสาธารณะในการส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงช้างและนำช้างมาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชุมชนช้างเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สืบสกุล วัชรินทร์วงศ์ตัวแบบการจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย สุรศักดิ์ อาปตาคมความจงรักภักดีตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารธน ชาต จังหวัดอุบลราชธานี วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พลอากาศโท ศุภกฤต อริยะปรีชากลยุทธ์สายการบินต้นทุนต่ำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พันเอก อนิวรรต เหมนิธิMILITARY BASED CYBER RISK ASSESSMENT FRAMEWORK FOR SUPPORTING CYBER WARFARE IN THAILANDJournal of Information and Communication Technology (JICT) Volume 17, No.2, December 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISร้อยตำรวจโท สิริพงศ์ วงศสรรเพชญ์ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานีตำรวจดีเด่น ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
ประเภท : ค้นคว้าอิสระ
 
  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th