บทความ / งานวิจัย
ค้นหาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช
หลักสูตร : ปี พ.ศ.:
 

ประเภท : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประเภทชื่อเจ้าของผลงานชื่อบทความชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร การตีพิมพ์สถานะ
วิทยานิพนธ์MISS KINLEY DEMA TThe Use of Field Trip on Eighth Grade Bhutanese Students' Geography Learning Experienceวารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. KUENZANG WANGCHUKImpact of Collaborative Strategic Reading on the ESL Reading Comprehension of Grade Seven Students in English.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS. GAKI OMThe Use of Group Investigation Technique to Enhance the English Speaking Skills of Grade Six Bhutanese Students.RJES Rangsit Journal of Educational Studies Volume 6, Number 1, January-June 2019.(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง ชนิดา จันทร์สารความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการการศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2563(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง นิรมล ธรรมศิริความพร้อมด้านสุขภาพของคนวัยทำงานเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง เนตรนภา ศรีวนิชย์การศึกษาปรากฎการณ์การส่งผ่านการเรียนรู้ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับ 2 เดือนพ.ค.-ส.ค. 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง ปาริฉัตร อยู่ประเสริฐการประยุกต์ใช้ท่อนอิมโพรไวส์ของเครื่องดนตรีจาก 6 บทเพลงสำหรับสร้างแบบฝึกหัดการร้องเพลงแจ๊สวารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 14 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง พัชราภา ขาวบริสุทธิ์การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง ศลิษา เทียมสุวรรณการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว กัญญาวีณ์ แก้วกมลรัตน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดศาลขั้นต้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยมปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการ ไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิตวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว จิราพร เหลืองประสิทธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นสามัญและข้อมูลทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.15, No.1, January-June 2019(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นันทพร แพรงามข้อเสนอการพัฒนาตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการแข่งรถบนท้องถนน ในเขตพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นันทพร อัศวกุลไพโรจน์แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อของ สกอ.อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปริญญา ศรีสุคนธ์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการรัฐสภาสามัญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปิยวรรณ ตวงศิริชัยกุลบรรษัทภิบาลกับธุรกิจอาคารชุดในประเทศไทยวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พลิ้วแพร โชติรัตน์การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีเซตในบทประพันธ์เพลง นกเค้าแมวสีน้ำตาลของโอลิเวียร์ เมสเซียนวารสารการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ภัพแพร อ่วมอินทร์ปัจจัยห่วงโซ่คุณทางการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว รัญปภัค บุญเที่ยงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันขององค์กร กรณีศึกษา: บุคลากรสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ศิริกาญจน์ เส้งวั่นความสัมพันธ์ของการรายงานเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรูปแบบใหม่ และราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.15, No.1, January-June 2019(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ศุภิสรา สุขศิริปกรณ์ชัยการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)วารสาร มมร วิชาการล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุมาลี พารุรังกูลปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งานโมดูลการวางแผนการผลิต ของระบบ SAP: กรณีศึกษาในบริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์จำกัดวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.15, No.1, January-June 2019(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว อรวรา คำเกลี้ยงกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพธุรกิจคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เมอิโกทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัดวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กสิรัฐ พลมณีแนวทางในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ตามแนวทาง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย เจิดพงษ์ สุขุมินทบทประพันธ์เพลงกรอซฟิวก์ สำหรับฟลูต คลาริเนต เชลโล และดับเบิลเบสวารสารการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชัยนัท สุขไชยะการสื่อสารทางการเมืองไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา เฟสบุ๊คแฟนเพจ SUTHEP THAUGSUBAN (สุเทพ เทือกสุบรรณ) ช่วงเวลา 31 ตุลาคม 2556 - 22 พฤษภาคม 2557วารสาร มมร วิชการล้านนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ณรงค์พจน์ งามวงศ์วิเชียรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความต้องการซื้อซ้ำกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองของร้านวันใหม่ช้อปผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ดลวัฒน์ วงษ์จันทรปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เดชาธร ปริปุญญพาสน์Financial Technology Acceptance in Bangkok Metropolis and Vicinity.Review of Integrative Business & Economics Research (RIBER) Vol.8(3) 2019วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ธเนษฐ เศรษฐาวาณิชวาทกรรมทางธุรกิจของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ธัญญวีร์ ชูรัตนสูตรกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่วงการบันเทิงของนักแสดง: กรณีศึกษาสถาบันสอนการแสดงบ้านดาราวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธกลอน สำหรับวงขนาดเล็ก นักร้องประสานเสียงและอิเล็กทรอนิกส์: การควบคุมระดับเสียงและส่วนจังหวะวารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 14 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย พีระ ศรีประพันธ์ภาวะหลังสมัยใหม่ของภาพโฆษณาอาดิดาสในบริบทของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ภูวาเดช โหราเรืองเศรษฐกิจใต้ดิน: การค้าประเวณีแฝงในสถานบริการนวดแผนโบราณในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ยศสรัล จิรายุวัฒน์แบบฝึกหัดการบรรเลงเบสจากการวิเคราะห์แนวการอิมโพรไวส์ของสก็อตต์ ลาฟาโรวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย รุจชรินทร์ ทองใหญ่ยุติธรรมชุมชนจากแนวคิดสู่การปฏิบัติในประเทศไทยInternational Journal of Crime, Law and Social Issues Volume 5 Number 1 in June 2019(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย วรัท ปทุมศรีวิโรจน์ผลกระทบของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย วิรุฬ รัตนปริคณน์พฤติกรรมการเปิดรับรายการข่าวและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเปิดรับรายการข่าวสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ศุภวุฒิ พิมพ์นนท์วิเคราะห์เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของสก็อตต์ ลาฟาโร และมาร์ค จอห์นสัน ในบทเพลงนาร์ดิส ของไมล์ส เดวิสวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย สมพิศ เครือโชติการศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนชุดนาร์เนีย เรื่อง "ตู้พิศวง"วารสารครุศาสตร์ปริทรรศ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อของ สกอ.อยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สันติ พัฒน์พันธุ์การมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย สุรศักดิ์ นนท์ปานกุลวิเคราะห์บทประพันธ์เพลง มิติแห่งอากาศธาตุ หมายเลข 1.2 และ3 ของ วิบูลย์ ตระกูลฮุ้นวารสารการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เอกรินทร์ กวยมงคลกลวิธีการสร้างสรรค์รายการอึ้งทึ่งเสียวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 22 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISร้อยตรี ยศกร บูรณสมภพปัจจัยองค์ประกอบสารสนเทศทางการที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำเกมออนไลน์ของผู้ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ร้อยเอก สิริโชติ บริบูรณ์ทรัพย์การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องทรานสดิวเซอร์และเซนเซอร์ ที่จัดการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์วารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
ประเภท : ค้นคว้าอิสระ
 
  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th