บทความ / งานวิจัย
ค้นหาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช
หลักสูตร : ปี พ.ศ.:
 

ประเภท : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประเภทชื่อเจ้าของผลงานชื่อบทความชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร การตีพิมพ์สถานะ
วิทยานิพนธ์MISS TOMOKO HASHIการศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 และ 4 โดยใช้ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีดJournal of Rangsit University : Teaching & Learning Volume 11, Number 1, (January-June 2017) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MISS YUE WUUSING COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH IN TEACHING CHINESE TO ENHANCE SPEAKING AND LISTENING SKILLS FOR THAI PRIMARY GRADE 3 STUDENTSวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. EDWARD BACONA STUDY UTILIZING AN ONLINE APPLICATION TO IMPROVE STUDENT READING COMPREHENSION OF MULTICULTURAL UNDERGRADUATE STUDENTS IN A PRIVATE INTERNATIONAL UNIVERSITYRANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Vol.7, Number 1, January-June 2017(่รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. KARMA JIGMERELATIONSHIP BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF GRADE SEVEN STUDENTS IN A MIDDLE SECONDARY SCHOOL IN BHUTANวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. SATYAPRAKASH GOPINATHTHE IMPLEMENTATION OF POLYA'S MODEL IN SOLVING PROBLEM - QUESTIONS IN MATHEMATICS BY GRADE 7 STUDENTS OF GLOBAL INDIAM INTERNATIONAL SCHOOLSuranaree Journal of Social Science Volume 11 Number 1 (June 2017) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS. PEMA YANGDENEFFECTS OF INQUIRY - BASED LEARNING APPROACH ON LEARNING ACHIEVEMENT AND LEARNING SATISFACTION OF GRADE FOUR STUDENTS TOWARDS SCIENCEวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS. YESHEY CHODENUSING POLYA'S PROBLEM SOLVING MODEL TO ENHACE THE LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10 BHUTANESE STUDENTS IN TRIGONOMETRYวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS.SONAM YANGDONUSING CONCEPT MAPPING STRATEGY TO DEVELOPE EFFECTIVE LEARNINGวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าสิบโทหญิง หญิง ศศิธร ตันเฮงการศึกษาการทำงานเป็นทีมของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 22-23 June 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง กชกร อดิศรวรกิจมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง ณรินรัตน์ ชัยศิริปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งทางถนน ในจังหวัดสุรินทร์ วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง ปุณญิสา สวัสดีการประเมินประสิทธิภาพการยอมรับและปัญหาการใช้ผ่านระบบสำนักงานประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ของนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง ปุริมปรัชญ์ ทศไกรปัจจัยทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง เปมิกา สุขเจริญปัญหาการกำหนดเหตุวันเริ่มนับและวันสิ้นสุดอายุความการฟ้องคดีเกี่ยวกับละเมิดทางปกครองในศาลปกครองการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง พรพิมล เลิศพานิชประสบการณ์อาการ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัดวารสารวิชาการของสมาคมฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง วิราสิณีย์ ลือประเสริฐDevelopment of Liquid Crystal Sunscreen with Dragon's Blood Extractการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปวีณา นาลาดEffect of mashing process conditions on chemical properties of Kam Luem Pua Rice malt syrupRANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS), Volume 7, Number 2, July-December, 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กนกวรรณ วราภิคุปตานันท์การศึกษาตลาดอุตสาหกรรมน้ำดื่มในจังหวัดสมุทรสาครวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว กนกอร สมบัติฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดจากใบพลูการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว แขไข ธนสารโสภิณวิเคราะห์บทประพันธ์เพลง "ปรากฎการณ์" ของณรงค์ ปรางค์เจริญวารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว จริยา นกวอนปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอแก่งกระะจาน จังหวัดเพชรบุรีวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ชนาภา เหยือกเงินรูปแบบการนำเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีจากประเทศจีนโดยระบบอีคอมเมิร์ชผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูปตัวกลางที่ให้บริการเป็นภาษาไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ณัฐธิดา นาคบุตรสุขภาวะในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
งานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์นางสาว ทัศนีย์ พิมลภาพปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เลือกติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ทัสรา ตาสำโรงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลัง ของผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป(เซียงกง) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ธนพร พิมพ์เพ็ชรบทบาทของอีแฟร็ตคลาริเน็ตในผลงานประพันธ์ของนักประพันธ์เพลงชาวไทยวารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ธนิดา โชคคุณานันทกุลยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษากรณีมหานครเซี่ยงไฮ้วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นริศรา หลอดทองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อของพนักงาน Modern Trade ABC วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นริศรา ธูปเพ็งEvaluation of Antioxidant and /Antibacterial Activities of Fresh and Freeze-Dried Selected Fruit JuicesASIAN JOURNAL OF PHARAMACEUTICAL AND CLINICAL RESEARCH Vol.10, Issue 8 September 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปรียบเทียบกับจังหวัดน่านวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นันทพร พงศ์อิศวรานันท์อิทธิพลภายนอกรัฐ กับการกำหนดนโยบายในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืนและทรัพย์สินทางปัญญาวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว น้ำทิพย์ อรรถการพงษ์ระดับการรับรู้ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว บุษรา เผดิมโชคการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "เด็กชายในชุดนอนลายทาง"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ปี 2559 (มีบันทึกข้อความจะตีพิมพ์เดือนมิถุนายน 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ปฏิญญา บุญขันธ์ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงาน บริษัท สยาม ดี.เอฟ.เอส.จำกัดวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปัญชลี ตรีตราเพ็ชรการศึกษากลวิธีการแปลมุขตลกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในภาพยนต์อเมริกันเรื่อง "เท็ด หมีไม่แอ๊บแสบได้อีก"วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปิโยรส อยู่สถิตย์ทัศนคติและความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)การประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว แป้งพิมพ์ พิชิตชลพันธุ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ผกากาญจน์ ปฐมาญาดาSYSTEM AND PROCESS OF ADMINISTRATIVE JUSTICE AFFAIRS: RED-TAPES IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGSPSAKU International Journal of Interdisciplinary Research Vol.6, No.1, June 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พัชรญา ตันติพงศ์อนันต์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้กลยุทธ์หลายขั้นตอนแบบปรับระดับชั้นที่มีตัวแปรและลำดับในการพิจารณาที่แตกต่างกันวารสารวิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พาฝัน จิตรีพิทย์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงรากน้อยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เพชรกะรัต เหมวงศ์มณีกุลคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มดัชนี SET50 ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.13 No.2 July-December 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ภาพิมล โกมลคุณภาพการจัดการดูแลผู้มีกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรีวารสารวิชาการของสมาคมฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว มัลลิกา คล่องแคล่วการปรับตัวของหนังสือพิมพ์จีนในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา บริษัทซิงเสียนเยอะเป้า วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มินตรา วันแสนการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารของบริษัทสถาปนิกและตกแต่งภายในขนาดเล็กการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว รุ่งมณี เอี่ยมสะอาดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABCวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ฤทัยชนก ถาวรวงษ์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "บ้านเล็กในป่าใหญ่"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วรางค์รัตน์ ฎาณวรรณปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วรุณ เพ็ชรัตน์ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วย หัวใจล้มเหลวหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วิภาวรรณ วิชัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ศรัณยธร รัตน์ธนเกียรติปัญหาการคุ้มครองสิทธิของชาวโรฮิงญาในประเทศไทยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ศรีราชาวดี สร้อยเพชรัตน์In vitro Investigation of Antimicrobial Activity of Essential Oil against Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)Bulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.15, 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ศันสนีย์ ฉลูศรีการคุ้มครองสิทธิของเด็กชั้นก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สโรชา เชียงเอมแนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด ศึกษากรณีการนำโทษปกครองมาใช้แทนที่การลงโทษจำคุกผู้เสพยาเสพติดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุดารัตน์ บุตรลักษณ์ความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจการดำรงอยู่ของผ้าทอไทลื้อในจังหวัดเชียงราย : บทวิเคราะห์เศรษฐกิจวัฒนธรรมวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภา จอมแจ้งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวนบริเวณขาหนีบวารสารวิชาการของสมาคมฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภาณี ทองเปล่งศรีการปรับยุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในประเทศไทย เพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภาวดี ชำนาญวาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว หนึ่งฤทัย สดแสงจันทร์กลยุทธ์การจัดผังรายการและการส่งเสริมรายการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ BOOMERANG และ GANG CARTOONวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว หัทยา ชาหอมEffects of ethanol concentration, extraction time and ultrasound-assisted extraction on the recovery of curcuminoid from turmeric (Curcuma Ionga L.) rhizomeRANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS), Volume 7, Number 1, January-June, 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว อภิรดี สาระกูลการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่วารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว อัมไพวรรณ พวงกำหยาดผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากต่อความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย กมลพันธ์ ช่วยแก้วปัญหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการกำหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับเช็คการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กันต์วิชยุตม์ สร้อยเพชรัตน์Application of Expressed Recombinant Outer Membrane Protein (OmpA Protein) form Burkholderia Thailandensis E264 in Dot Blot ELISABulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.15, 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กิตติ ประทีปนาฏศิริEvent and Festival Impacts on Tourism Industry in Thailandวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย กิตติคุณ ติชะนะการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนไทยเชื้อสายมาลายู จังหวัดปทุมธานีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จักรพงศ์ จันทรจิตการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่มปีที่ 11 ฉบับ 2 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จักรพันธ์ ศรียุกต์นิรันดร์อิทธิพลเชิงสาเหตุของประเภทผู้บริโภคเป็นตัวแปรกำกับ และการขยายทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 2 (UTAUT 2) กรณีศึกษาผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-กันยายน 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จักรวาล ศรียุกต์นิรันดร์Economic Factors Affecting Price Fluctuation of SET 50 Index Futuresวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560)รอตีพิมพ์วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย จิตตกานต์ บุญศิริทิวัตถ์การพัฒนาแนวทางในการจัดการการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013วารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชวภณ พุ่มพงษ์Biological Properties of Aqueous Extract From Suregada Multiflorum (A.Juss.) Baill. StemBulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.15, 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชาญชัย จิวจินดายุทธ์ศาสตร์การสร้างผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ของกรมการพัฒนาชุมชนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชานนท รักษ์กุลชนปัญหากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจกลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย เด่นยศ แช่มประสิทธิ์เปรียบเทียบการประกอบธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ทศวรรษ อินทร์จันทร์ปัญหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการกำหนดความรับผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ธนพล ธาราวัชรศาสตร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet&Ramen วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย นรบดี ปัญญุเบกษาปัญหาการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย นริศวร คำเจริญปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เนติลักษณ์ สีสัตย์ซื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษาวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ปวิช ดิเรกวัชรดำรงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที 7 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ปัญจพล เภตราพูนสินไชยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการแบ่งปัน (share) ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ปิยะนันต์ จันทร์แขกหล้าการวิเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศ์-มหาวิทยาลัยเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัยแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์รัฐบาลดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น ในทัศนมิติของผู้ใช้บริการสาธารณะวารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย พัชระ อนุวงศ์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้ตราประทับนิติบุคคลลงในเช็คการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ภูบดินทร์ กิตติสนธิรักษ์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อการพยากรณ์อิทธิพลของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานวารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย เมฆินทร์ คำตันการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา: ร้านซ่อมและขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ส.เจริญชัย วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ยุทธกานต์ พริกบุญจันทร์มาตรการต่อรองคำรับสารภาพในคดีภาษีอากร: กรณีศึกษาความผิดที่มีโทษอาญาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ยุทธภูมิ ประสมทรัพย์POVERTY MANAGEMENT STRATEGIES FOR SMALL-SCALE FARMERS THROUGH ALTERNATIVE ECONOMICS : THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMYPSAKU International Journal of Interdisciplinary Research Vol.6, No.1, June 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย วรวุฒิ ไชยศรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม 6 บริษัท วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบันที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย วุฒินันท์ เลาหรัตนเวทย์การวิเคราะห์บทเพลงมาธิลดาโซนาตา ของริคาร์ด วากเนอร์ ตามหลักการวิเคราะห์ของเชงเคอร์วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 12 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ศิริพงษ์ ทองจันทร์นโยบายสาธารณะในการส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงช้างและนำช้างมาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชุมชนช้างเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สืบสกุล วัชรินทร์วงศ์ตัวแบบการจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุทธิพงษ์ ชมพิกุลผลกระทบต่อการโก่งตัวและความเค้นในสะพานคานยื่นสมดุลเนื่องจากการปรับแผนงานก่อสร้างวิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย สุรศักดิ์ อาปตาคมความจงรักภักดีตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารธน ชาต จังหวัดอุบลราชธานี วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย แสงประเสริฐ คำชนะปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อภิรักษ์ หาญอิทธิกุลแนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในการใช้ประโยชน์แอมเฟตามีนทางแพทย์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อัครเดช โพธิ์อ่อนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย อัยรัฐ โกษากุลความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ด้านการเมืองและความมั่นคง: ผลกระทบของรัฐประหารปี 2557วารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อาทิตย์ วงษ์ทนการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาวาอากาศตรีหญิง ปณิธี เหล็กกล้าEducational Cooperation Between Royal Thai Armed Forces and The United State วารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พลอากาศโท ศุภกฤต อริยะปรีชากลยุทธ์สายการบินต้นทุนต่ำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พันเอก อนิวรรต เหมนิธิMILITARY BASED CYBER RISK ASSESSMENT FRAMEWORK FOR SUPPORTING CYBER WARFARE IN THAILANDJournal of Information and Communication Technology (JICT) Volume 17, No.2, December 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ร้อยตรี หญิง สิริลักษณ์ รังษิโยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการทหารกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 22-23 June 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISร้อยตำรวจโท สิริพงศ์ วงศสรรเพชญ์ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานีตำรวจดีเด่น ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์สิบตรี รัตนา แสนดวงTHE EVALUATION OF NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT CURRICULUM OF NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE OF ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUARTERSAPHEIT International Journal Vol.6, No.1 June 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
ประเภท : ค้นคว้าอิสระ
 
  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th