บทความ / งานวิจัย
ค้นหาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช
หลักสูตร : ปี พ.ศ.:
 

ประเภท : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประเภทชื่อเจ้าของผลงานชื่อบทความชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร การตีพิมพ์สถานะ
วิทยานิพนธ์MISS AISHATH SHAMAIslamic Radicalization in the Maldives: An analysis of the Role of Religious Networks and Proliferation of Different Religious Narratives. International Conference on "Emerging Issues in Economics Social Sciences and Business Management"(EIESSBM 2018) 25-26 June 2018.การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MISS HUANG XIAOYANThe Effectiveness of Cover Thai Songs in Chinese Listening Skills Improvement for Grade 6 Students at a Private Primary School in Thailand.Iosr Journal of Research and Method in Education Volume 8, Issue 4 (Jul.-Aug. 2018)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MISS SHU HEYIApplication of Blended Learning in Chinese Pinyin Learning of Primary 4 Students at a Private School in Bangkok.Iosr Journal of Research and Method in Education Volume 8, Issue 4 (Jul.-Aug. 2018)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MISS XIAN GONGการสังเกตุพฤติกรรมในชั้นเรียนภาษาจีนของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรีJournal of Rangsit University : Teaching & Learning Volume 12, Number 1, (January-June 2018) วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISMR. EUGENE EUSTAQUIOFUNCTIONAL VOCAL TECHNIQUE FOR MODERN SINGERSวารสารการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. GARETH BAIRDStudents' Use of Reading Strategies: A Case of Grade 12 Students.The Universal Academic Cluster International October Conference in Bangkok 4-5 October 2018การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. NOUREDINE SSEKAMAANYAAn experimental study of VCL and CSOL to enhance students' learning achievement and engagement in Chemistry.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MR. YONTEN JAMTSHOComputer Multimedia Lessons based on the WebQuest Learning Approach for Grade 8 Bhutanese History Studentsวารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 10 ฉบับ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าโท เฉลิมพล พละชีวะบทประพันธ์เพลง เคเคแลนด์สำหรับบิ๊กแบนด์วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง พวงทอง จินดากุลความสามารถในการดูแลตัวเอง การรับรู้ความรุนแรงของอาการข้างเคียงจากเคมีบำบัดและความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เข้าร่วมโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้วารสารโรคมะเร็ง ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง กนกวรรณ สว่างศรีกระบวนการและผลลัพธ์การจัดการความปวดในผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจวารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนาน 2561)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง กันตรัตน์ สุจิตวนิชการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและการเขียนสรุปความภาษาไทยโดยใช้เทคนิค SQ4R ในโรงเรียนสองภาษาเอกชนวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มีนาคม 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง เกศรินทร์ ไหลงามนวัตกรรมระบบสุขภาพระดับอำเภอ บริการสุขภาพระดับอำเภอ จังหวัดชัยนาทวารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง จิรวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ผลการจัดการสอนแบบทีมต่อการสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีวารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ เดือนมิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง ชาติยา เที่ยงธรรมปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง ปาลภัสสร์ อัญบุตรความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครูในสังกัดกรุงเทพมหานครวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง แพรตะวัน วชิราคมการลดทอนความรุนแรงในครอบครัวของสังคมไทยเชิงพุทธวิถีวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง มัทนา ดวงกลางการใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามขั้นตอน 5Es เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 : กรณีศึกษาในโรงเรียนองครักษ์ Veridian E-Journal Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง มาลินี เกลี้ยงล่ำปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานบริษัท พีแอนด์พีอิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยี จำกัดวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาง วชิรัตน์ วรรณวิจิตรวิเคราะห์การร้องด้นสดโดย เอลล่า ฟิตซ์เจอรัลด์ในบทเพลงฟลายอิงโฮมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง สุทธิพร เสฏฐิตานันท์นวัตกรรมการศึกษา : การดำรงอยู่ของโฮสเทลในสังคมไทยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง สุรัชดา เชิดบุญเมืองการพัฒนารูปแบบการรับรู้นำไปสู่ความภักดีในแบรนด์ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการบริหารธุรกิจของสมาคมฯ ปีที่ 7 ฉบับที่พิเศษ เดือน ม.ค.-มิ.ย.61วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว กนกอร เกษสุพรรณ์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย : ศึกษากรณีหนี้โทษปรับทางอาญาของลูกหนี้ในคดีล้มละลายการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กัญญาภรณ์ ศรีไทยปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กันต์รพี คูคู่ฟ้าผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐต่อโครงการบ้านจัดสรรในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 61)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กิติดา เย็นคำปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว กิติยา พฤกษากิจแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว แก้วกรุณา แก่นทองปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มคนวัยทำงานเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว คชาภรณ์ ปลื้มจิตต์มงคลอัตลักษณ์ครูภูมิปัญญาไทยภายใต้อำนาจครอบงำของระบบการศึกษา : กรณีศึกษา ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้า) ภาคอีสานวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว จันทนา พวงมะโหดแผนธุรกิจ: ร้านหมูทอด J&Jวารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว จิรภา ปรารมภ์ผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและจัดการท้องผูกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม ที่ได้รับประทานยากลุ่ม โอปิออยด็ (Opioids)การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว จิราภรณ์ เอ็นสารคุณลักษณะผู้นำของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองแค จังหวัดสระบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว จิรารัตน์ ชัยรัตน์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ชนาภา เหยือกเงินรูปแบบการนำเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีจากประเทศจีนโดยระบบอีคอมเมิร์ชผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูปตัวกลางที่ให้บริการเป็นภาษาไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 61วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ชวดี โกศลการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ช่อทิพย์ โพธิ์อิ่มThe Discovery of Estrogen Receptor-Beta in Reproductive Tissue ofMarine Polychaete, Perinereis nuntia BroodstockBulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.16, 2018 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ชุดาภา แย้มพาทีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการรับเหมาถมดินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธรรมเจริญก่อสร้างและการโยธา วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ชุติมณฑน์ สมพงษ์Thai Youth's Leadership Code : Characteristics of Leadership from the Perspective of Thai Youth.15th International Conference and Social Sciences Leuven(European Center for Science Education and Research), 13-14 July 2018การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ชุลีพร อร่ามเนตรวิเคราะห์สถานการณ์การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ฐิติพร ทั่งจันทร์แดงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ABCวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ณัชรัญ จันทร์เมฆาแผนธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์ภูรัญ วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ณัฐกาญจน์ แสงสุวรรณแผนธุรกิจ: N.T.K. อพาร์ทเม้นท์ วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ดนิตา วุฒิฐิติการปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง กรณีศึกษา สาขารามอินทราการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ดวงพร สำราญรมณ์การรับรู้ต่อการป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว เดือนนภา ภู่ทองการจัดการป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะและจารีตประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ติณณา อภิวันทนาพรการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครงานประชุมวิชาการเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 29 กันยายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ทิพย์ญาดา พรเดชเดชะการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ธนวรรณ ธวัชวิบูลย์ระบบการสอนของสงัด อุรานันท์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ทฤษฎีดนตรีสำหรับนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ชั้นปีที่ 1วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ธนิยา คำหอมกุลทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผู้นำทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธวัลรัตน์ ชัยอำนวยการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของผู้หญิงผ่านอินเตอร์เน็ตวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธัญญาเรศ ธนบัตรการใช้คำปนภาษาอังกฤษในละครโทรทัศน์ เรื่องยูปริ๊นซ์วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธัญลักษณ์ กานต์ศิริกุลการวิจัยและการสร้างสรรค์สื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่องานสื่อสารการตลาดของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธัณย์สิตา รังสิวุฒิวงศ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริษัท ไทยรัฐ กรุ๊ปการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ธันพัทธ์สร ธรรมโชติเมธินปรากฎการณ์การเข้าถึงจิตวิญญาณในสังคมสมัยใหม่วารสารรัชต์ภาคต์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 มกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ธิดา แก้วเก่งแผนธุรกิจ: บริษัท วินนี่ ซัก อบ รีด จำกัด วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว นพจกรณ์ สายะโสภณกลุ่มอ้างอิงและรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อรูปแบบการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายแนวสปอร์ตของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นริสร เติมชัยธนโชติการสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฎในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัยรางวัลสุพรรณหงส์ ปี พ.ศ. 2550-2559การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นฤมล ศรีสุวรรณปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นัทปภา หันนะเวการประยุกต์ตัวแบบ TTF (Task-Technology Fit Model) เพื่อประเมินความเหมาะสมของระบบสารสนเทศตามบริบทของงานวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นันท์มนัส นิธิภัทรอนันต์การศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องการ์ตูนเรื่องวันพีซวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปี 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว นิชนันท์ พานแก้วการกำหนดความผิดและโทษเกี่ยวกับการใช้หมายเลขฉุกเฉินโดยมิชอบการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นิราวรรณ ธรรมเสนีย์สถานภาพและการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในบัญชีรายชื่อของ สกอ.ตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว นูรีซะห์ วานาการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมที่ใช้บทอ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามวารสาร อัล-ฮิกมะฮุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในฉบับที่ 16 ปีที่ 18 (ฉ.ที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เนตรทิพย์ หว่างสิงห์การวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลเรื่องสั้น "แฮรี่"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว บูชิตา เชื้อศรีรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเกมดิจิทัลผ่าน PlayStation Store บนเครื่องเล่นวิดีโอเกมของประชากรในประเทศไทยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ปนัดดา พ่วงเจริญการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตมะม่วงขนาดย่อม กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรีวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทรพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเกษตรและความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเกษตรการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 8 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว เปรมณัช โภชนสมบูรณ์การประเมินผลนโยบาย/แผนพัฒนากรุงเทพมหานครสู่เมืองน่าอยู่: แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2548-2558วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พรพรรณ เจริญมิตรแผนธุรกิจ: น้ำจิ้มซีฟู้ด/น้ำยำอเนกประสงค์ ตราสรวลครัว วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว พรพิมล ตั้งเจียวลี้การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมุลอิสระและความเป็นพิษเฉียบพลันของต้นย่าแดงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พัทธนันท์ คทาธรทรัพย์กุลปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าของพนักงาน บริษัท แอ็คเซส มัลติมีเดีย วารสารวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พัทธนันท์ อาจองค์แนวทางเทคนิคการขับร้องของท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พัทยา สว่างวงศ์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจซื้อซ้ำเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พิมพ์ณดา อภิบาลศรีวิเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชากรในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าวารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือน พ.ค.-ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พิมพา พรสุวรรณรัตน์ปัจจัยการรับรู้ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องพัสดุ EarthBox ผ่านช่องทางออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มณีโชติรส เกิดปัญญาแนวทางการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มนสิชา คงเอี่ยมรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานสื่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในประเทศไทยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว มาธินี คงสถิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษา เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ท้องถิ่นชนบทและท้องถิ่นชุมชนเมืองวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มาริณี พุทธานุปัจจัยสำคัญของการควบคุมต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษาเกษตรกรในตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว มุกดา ไชยมโนการศึกษาเพศวิถีของการตั้งครรภ์วัยรุ่นในโรงเรียนวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว เมศิยาห์ อ่อนตาการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดกำแพงเพชรวารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ยศสยา แสงหิรัญปัจจัยที่มีผลต่อการผันแปรของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ยุพิน กะสินังแผนธุรกิจ: กาแฟดริปแบบพกพา ตรา SATII วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ยุภาภรณ์ นิรัญศิลป์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภค กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือและจังหวัดปทุมธานีวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว รัตนา เสือสุ่มผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำ และการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ลลิตา ต่อไพบูลย์การวิจัย และสร้างสรรค์กระบวนการสื่อสารสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วงเดือน ขาวสุขการคอรัปชั่นทางการเมืองที่สะท้อนผ่านละครโทรทัศน์ชุด "เหนือเมฆ"การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วรรณกานต์ มาลัยทองคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ยื่นแบบเสียภาษีอากร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท กรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วรรณภา ศรีหาบรรดิษฐ์ความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยทำนายความต้องการของผู้ดูแลผู้โรคหลอดเลือดสมองการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วรรณวิชา แสงทองโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านอินสตาแกรมของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 13 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วรรณา เชื้อหยกความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของพนักงานบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วรางคณา แป๊ะหลีการกบฎของคณะทหารในสมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วรางคณา สุขสำราญแผนธุรกิจ: เวชสำอางเรียลซิเด็ม แผนธุรกิจ: เวชสำอางเรียลซิเด็มวารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วรารัตน์ มหุวรรณ์ศึกษาแนวทางการติดตั้งโครงข่าย 4G ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วัลลภา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาการบ่มเพาะจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วารินทร์ เกษสุขปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมาการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วาสินี รัศมีความร่วมมือในการจัดการแม่น้ำเพชรบุรี: กรณีศึกษา ชุมชนริมแม่น้ำเพชรบุรีเขตเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิชุกรณ์ จุลกะเศียนปัจจัยของการกลับเข้าสู่การเป็นขอทานซ้ำของผู้รับการสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย"ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วิภาดา สาครสถิตย์การกำหนดช่องทางการกระจายสินค้าที่เหมาะสมกับการกระจายสินค้าทางกายภาพของธุรกิจเครื่องปรับอากาศกรณีศึกษาในปัจจุบันการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วิภาวรรณ บัวอุไรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของสายการบินนกแอร์ ของผู้โดยสารชาวไทยวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิมลิน หิรัญบูรณะภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกองทัพอากาศวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วิรัลพัชร สว่างญาติการเปรียบเทียบ 3 วิธีในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วิลาสินี จินตลิขิตดี รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว: บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาวัฒนธรรม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลเชียงคาน เทศบาลเมืองน่านและเทศบาลนครเชียงใหม่ วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับภาษาอังกฤษ (สิงหาคม 2561)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วีรญา อังศุธรถาวรินการศึกษาวิจัยการลดความเสี่ยงและความสูญเสียในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ศุภมาศ ศรีประจักษ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนด้านอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนมวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ศุภัช โชติกวาณิชฐ์การสื่อสารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโครงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรเนกขัมมบารมีของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรชูปถัมภ์วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สลิลรัตน์ อัศวเคนทร์กุลบทบาทผู้ทรงอิทธิพลทางความงามบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา : เจ๊อบเชย (Cinnamongal)การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สิรินทร จันทร์ศรการเปิดเสรีสาขาบริการประกันชีวิตภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุชาดา พุฒิเพ็ญความสามารถในการดูแลตนเอง และการรับรู้ความรุนแรงของอาการข้างเคียงของเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนักที่ได้รับโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุดารัตน์ ขุนตรงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สุพรรษา ธนาอุยกุลการพัฒนารูปแบบการสร้างความภักดีของผู้บริโภคในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุพัฒนิตย์ ธัญวิริยโยธินปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจที่มีผลกับความภักดีต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ฤทธา จำกัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภาวดี ชำนาญวาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 61วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สุมิตรา ดีธรรมการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คที่มีผลต่อความจงรักภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลอรีอัลวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุวิมล จุรีรัตนวนิชความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว โสภิชา แก้วยอดเขาแผนธุรกิจ: รมัณยาบุรี สปา วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว โสรญา วงษ์สวาทแผนธุรกิจ: ร้านอาบน้ำตัดแต่งขนสุนัข วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว หนึ่งฤทัย สดแสงจันทร์กลยุทธ์การจัดผังรายการและการส่งเสริมรายการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ BOOMERANG และ GANG CARTOONวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพรการศึกษาการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่มปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว อลิษา นาทองพฤติกรรมการเลือกซื้อกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า บริษัท แอล แอนด์ เอส-สไมล์ (ประเทศไทย) จำกัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว อัจฉรา ทองศิริปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว อัณศยา ปิยถาวรอนันต์แผนธุรกิจ: แชมพูสมุนไพร วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อุไรวรรณ แป้นพยอมการรู้เท่าทัน"ความขาว" ในสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กรกริช มุ่งสวัสดิ์การกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในประการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กฤตัชญ์ จิตรักษ์เปรียบเทียบความขัดแย้งทางการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 และ ปีพ.ศ. 2553การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย กลชาญ เอมวงศ์ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชั่น GrabBike ของผู้โดยสารในจังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย กาญจนพัฒน์ จรรยาต้นทุนและผลลัพธ์ของการพัฒนานักกีฬายูโดของมหาวิทยาลัยรังสิตการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย กำพล หาสุนทรีปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการโต๊ะจีนสุนทรีของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสระบุรีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย จีระศักดิ์ ธรรมนิทาตัวแบบการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล: กรณีศึกษาเทศบลเมืองอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวารสารสถาบันป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุลอาชีวภิวัฒน์ในประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด(มหาชน) วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ฉัตรมงคล สิงหวิบูลย์การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรกรรมระดับไร่นาตามวิถีชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนวารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เฉลิมศักดิ์ ศิริกุลความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจกับการคอร์รัปชั่น กรณีศึกษา การกู้เงินของภาคธุรกิจเอกชนวารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชัยเดช รัตนโกมลมาตรการในการหยุดนับระยะเวลาการปลดจากล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชาญชัย อาจสอนคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี สถาบันบำราศนราดูรวารสารควบคุมโรค ปีที่ 44 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชาญชัย อุไรรัตน์การศึกษาศักยภาพเงินหยวนในการเป็นสกุลเงินสากลวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2018วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ชาญณรงค์ คำภูธรการวิจัยและสร้างสรรค์สื่อวีดีทัศน์เพื่อการเรียนการสอนยิมนาสติกสำหรับกีฬาเชียรลีดดิ้งเด็กเล็กการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชาติชาย อนุจารวัฒน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ บริษัท ควิกมันนี่จำกัด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ฐาปกรณ์ สุขะปรเมษฐนโยบายการแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์ของเยาวชนไทยการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ฐิฏิวัฒน์ ตรีภพบทประพันธ์เพลง เดอะ คอนฟิวส์ชัน อิน โซไซตี้ สำหรับแจ๊สออร์เคสตราการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ณัฐวุฒิ เดชาประเสริฐรูปแบบการทุจริตซื้อเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ณัทกฤช พรหมจันทร์Utilization of Information for Locating Cybercriminal in Computer Related-Crime.การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ตรีวัฒน์ วัฒนะโชคชัยMolecular Detection of Zika Viruses Using Lab-Chip Real-Time RT-PCR SystemBulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.16, 2018 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ถิรวุฒิ เหมือนแก้วอิทธิพลของหัวคะแนนที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554 การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ทศพร เตธนานันท์การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจโดยใช้กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ธุรกิจค้าปลีกเครื่องสำอางวารสารวิชาการกรุงเทพสุวรรณภูมิ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ธนกิจ บุญลือปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ธนภัทร วางอภัยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยสำหรับผู้ต้องขัง ที่มีแนวโน้มกระทำผิดซ้ำ ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษย์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตยในยุค 4.0" วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ธนัช คงเกรียงไกรสุนทรียภาพทางการสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นชายผ่านภาพลายสักในงานโฆษณาสินค้าทางสื่อออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ธะนาพร จำรัสพันธุ์การขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามแนวคิดของมาคิอาเวลลีการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ธำรงกุล โภคทรัพย์การวิจัยและสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์เพื่อการฝึกสอนเชียร์ลีดดิ้งแบบมีปฏิสัมพันธ์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ธีรพล หลิวการตีความและฝึกซ้อมในบทเพลงเปียโนโชนาตา หมายเลข 23 ลำดับที่ 57 ของเบโทเฟนการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย นพวิทย์ วิศิษฎ์วรกุลการวิจัยและการสร้างสรรค์ภาพถ่ายแฟชั่นแนว วะบิ - ซะบิการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย นฤเบศร์ ศิริธราธิวัตรแผนธุรกิจ: อินน์ โค-เวิร์คกิ้ง สเปซวารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย นัสเซอร์ ยีหมะสันติวิธีเชิงรุก: กรณีศึกษา เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)วารสารพัฒนาสังคม ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (เดือนตุลาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้าวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย นิพิฐพนธ์ ลิมัณตชัยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่วารสารพิกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ปิยรัช อยู่รักชาติประสิทธิผลการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครรังสิตการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย"ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ปิยะ บุญจันทร์นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ตามโครงการรถคันแรก ในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ปุญญพัฒน์ ลิ้มสุวัฒนกุลแผนธุรกิจ: ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นออนไลน์วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย พงศกร ประภาชื่นชมความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาข่าวในไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย พงษ์ทณัฐ กลัดแก้ววิเคราะห์บทประพันธ์เพลง "ถวายชัยคีตมหาราชา" ของณัฐยนตรรักษ์วารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย พิชานนท์ เปียงตาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรองเท้ากีฬาของกลุ่มผู้บริโภค Gen Y ในจังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ฟาดีล อาดัมประสิทธิผลการนำนโยบายสวมหมวกนิรภัยเพื่อการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนของประชาชนไปปฏิบัติในจังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย"ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย มงคล โสดาจันทร์The Effectiveness of Metacognitive, Cognitive and Social Listening Strategies on Private University Freshman Students' Listening Achievement, Self-Awareness and Social Interaction: A Case Study.Rangsit Journal of Educational Studies. Vol.5, No.1, January-June 2018วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย มานพ วุฒิกรปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการนำนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2557 ไปปฏิบัติในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำบลระบำและตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย"ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย มานะ ปัจจะแก้วปัจจัยทำนายผลลัพธ์ของการถอดท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบางสิงห์บุรีวารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ยุคนธร จิตอารีย์รัตน์การหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวที่มีผลต่อการนำนโยบายพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ไปปฏิบัติ ศึกษากรณีแรงงานต่างด้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตากการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย"ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ยุทธนา ถิ่นหนองไทรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานออกกำลังกาย Fitness First ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย รักชาติ สงวนชมการสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ทีมสโมสรวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ปี พ.ศ.2559 - 2560การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย รังสรรค์ อนันต์นรานนท์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรังสิตการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย รัฐนนท์ วรทัตการศึกษาเชิงประจักษ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและใช้ระบบคิวอาร์โค้ดเพย์เมนต์ของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันวายวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย เลิศ ภูคาจารย์การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่)การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย วณิชพงศ์ วณิชปัญจพลส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการพร้อมเพย์จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย วโรตนม์ เทศเนตรการทุจริตคอร์รัปชั่นในโครงการในต่างประเทศและโครงการในประเทศไทยของวงการธุรกิจก่อสร้างการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย วสันต์ ศรีแก้วนิตย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเสพกัญชาของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ :กรณีศึกษาสถานควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์เรือนจำกลางคลองเปรมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย วีระยุทธ ผุยพรมการสร้างความนิยมทางการเมืองของผู้บริหารสโมสรศรีสะเกษ เอฟซีการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ศตวรรษ ทองบ่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการอิมโพรไวส์ของบิลล์ อีแวนส์ และคีธ จาร์เร็ตต์ ในบทเพลง ไอ เลิฟ ยู พอร์จีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ศักดิ์ชาย มงคลเคหาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเลยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 61)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์The Comparison of Learning Outcomes in Programming Skill Development with the Arduino Lab Kits Between Teachings by Teachers and Website's Tutorials (Arduikit)The 3 rd International STEM Education Conference, July 11-13, 2018การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สมเกียรติ กันทรวรากรการศึกษาโครงสร้าง กลไกและมาตรการการป้องกันและบรรเท่าสาธารณภัยของกรุงเทพวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-มิ.ย.61วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สมเกียรติ คำพิมพ์ปิดผลของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอกเวลาที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน: กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภูงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ก.ย. 61การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สมศักดิ์ โอฬารชัชวาลการพัฒนาตัวแบบการยอมรับนวัตกรรม Cloud Application : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในจังหวัดปทุมธานีวารสารรังสิตสารสนเทศ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สรสิช ชัยกิตติคุณการอุปมาอุปไมยเชิงภาพเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าขององค์การกองทุนสัตว์ป่าการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สหพัฒน์ สถาปนิกานนท์การผลิตซ้ำงาน "วรรณกรรมไทย" เพื่อการโฆษณาในสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 1 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สหรัฐ ใหม่ธรรมนโยบายประกันราคาข้าวสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย" มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สืบสกุล วัชรินทร์วงศ์ตัวแบบการจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่มความเป็นหุ้นส่วนนโยบายสาธารณะในการบริหารฟื้นฟูคลองสาธารณะในกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏพระนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1(มกราคม-ธันวาคม 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุรชัย นาคาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สุรศักดิ์ สิงห์ชัยการศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการข้อไหล่ติดโดยวิธีนวดราชสำนักและวิธีนวดราชสำนักร่วมกับการใช้ยาเถาวัลย์เปรียงชนิดแคปซูลวันละ 400 มิลลิกรัม ในอาสาสมัครจำนวน 100 คนการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 ส.ค. 61การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สุรินทร์ พิทักษ์สิกุลรูปแบบความสำเร็จเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยวารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) เดือน มกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เสรี ทองมากนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยคนสองถิ่น: ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดกาญจนบุรีวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย โสภณัฐ เหมหงษ์บทประพันธ์เพลงเพลง "มูน" สำหรับวงดนตรีขนาดเล็กวารสารวิชาการดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำฉบับปีที่ 4 ฉบับที่ 2(มิถุนายน-ธันวาคม 2561)(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อธิษฐ์ นิพิทชยานันต์ความเสี่ยงธุรกิจกาแฟสดศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2561)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย อภิสิทธิ์ จาดเชยคุณลักษณะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุด 30 อันดับแรกการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย อัครินทร์ อังกูรวงษ์วัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย อัตถกร ธรรมศิริแนวทางการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนรอบสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อัศนี เปลี่ยนพันธ์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช๊อปปิงบนสมาร์ทโฟนอาลีเอ๊กส์เพสของประชาชนในประเทศไทยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 วันที่ 16 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย อารุฒ พิมเพราะการวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธนาคารอาคารสงเคราะห์วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.14, No.2, July-December 2018วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย เอกลักษณ์ มันอาษาการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานของพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) กับหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม และท่านติช นัท ฮันห์วารสารมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย เอษณะ โกมณเฑียรปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 สิงหาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาวาอากาศโท สุกฤษฎิ์ อัญบุตรการจัดการความรู้ของส่วนกำลังรบสังกัดกองทัพอากาศวารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุตการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุทกภัยโดยการตรวจสอบความพร้อมในระดับครัวเรือน กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีRMUTT Global Business and Economics Review ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาวาเอก สมชาติ ไกรลาสสุวรรณมาตรการส่งเสริมกองเรือพาณิชย์ไทยวารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พระมงคล สิทธิชัย ชาวเพชรมาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยวารสาร มรจ สังคมศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISพันตำรวจตรี เถลิงเกียรติ มณีอินทร์ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 4การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์พันเอก สุรสีห์ ศรีวนิชย์กลไกการจัดการศึกษา เพื่อสร้างอัตลักษณ์นายทหารสัญญาบัตรภายใต้ภัยคุกคามในอนาคตวารสารสถาบันวิชาปัองกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISร้อยโทหญิง ปัณฑ์ชนิต สมุทรสาครบทบาทของงานข่าวกรองกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดวารสารสถาบันป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISเรืออากาศตรีหญิง สิริกัญญา ธรรมลังกาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์เรืออากาศโท ฉัตรชัย สุขนิยมปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 ส.ค. 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์เรืออากาศโท วิชัย เปลี่ยนศรีเพ็ชร์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารชั้นประทวน ส่วนเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทยวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์เรืออากาศโท ศราวุธ ไทยประกอบปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของข้าราชการ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองการประชุมวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "การเมืองและการบริหารสู่สังคมธรรมาธิปไตย"ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2561การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์เรืออากาศโทหญิง พลิศร วุฒาพาณิชย์การจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ว่าที่ ร.ต. ภาคิน ชาญฐิติพงษ์เรื่องเล่าบาร์โฮสท์ : ปรากฏการณ์ทางเพศวิถีของสังคมไทยวารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2562(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ว่าที่ ร.ต. อุดม สุวรรณพิมพ์ชุมชนท้องถิ่นไทยแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์พลเมืองวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISว่าที่ร้อยตรีหญิง พรหมศิริ ปานเจริญปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTSวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISสิบตำรวจตรี ภาคภูมิ มาขุนทศแผนธุรกิจ: ร้าน 69 Sixty-Nine Bar & Restaurants วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์สิบเอก ชัชวิน เณรหนูพฤติกรรมที่สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพกับทีมงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และสภาพแวดล้อมขององค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่มีผลต่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของข้าราชการสำนักปลัดบัญชีทหารวารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
ประเภท : ค้นคว้าอิสระ
 
  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th