บทความ / งานวิจัย
ค้นหาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในปีพุทธศักราช
หลักสูตร : ปี พ.ศ.:
 

ประเภท : วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
ประเภทชื่อเจ้าของผลงานชื่อบทความชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร การตีพิมพ์สถานะ
วิทยานิพนธ์MISS LONG XINYUTHE IMPLEMENTATION OF CHINESE NURSERY RHYMES TO IMPROVE MANDARIN PRONUNCIATION AMONG PRIMARY STUDENTS AT A SCHOOL IN PATHUM THANI PROVINCERANGSIT JOURNAL OF EDUCATION STUDIES VOLUME 4, NUMBER 2 , JULY-DECEMBER 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MISS MINGLI XIEThe Effectiveness of Computer Assisted Language Learning in English Listening of Grade 6 students : A Case Study at a government School in Bangkok.การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MISS TASHI YANGZOMUsing Cooperative Learning in Teaching Topographical Map in Geography to Enhance Learning Achievement of 10th Grade Students in Bhutan.การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MISS TOMOKO HASHIการศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้สอนชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 และ 4 โดยใช้ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีดJournal of Rangsit University : Teaching & Learning Volume 11, Number 1, (January-June 2017) วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MISS YUE WUUSING COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING APPROACH IN TEACHING CHINESE TO ENHANCE SPEAKING AND LISTENING SKILLS FOR THAI PRIMARY GRADE 3 STUDENTSวารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISMR. ANLONG NGUYENการออกแบบเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลในประเทศไทยสำหรับคนไข้ชาวเวียดนามการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. ANTHONY UKAM UNORNIGERIAN DRUGS SYNDICATES IN THAILAND: A PANACEA FOR THE MAYHEMการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. EDWARD BACONA STUDY UTILIZING AN ONLINE APPLICATION TO IMPROVE STUDENT READING COMPREHENSION OF MULTICULTURAL UNDERGRADUATE STUDENTS IN A PRIVATE INTERNATIONAL UNIVERSITYRANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Vol.7, Number 1, January-June 2017วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. HAN YANGResearch on Marketing Strategy of Shangri-la TourismInternational Conference in Innovative Business and Entrepreneurship 16 May 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. KARMA JIGMERELATIONSHIP BETWEEN GAME-BASED LEARNING AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT OF GRADE SEVEN STUDENTS IN A MIDDLE SECONDARY SCHOOL IN BHUTANวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISMR. NE LYNN SAINGA Study of Myanmar's Foreign Policy Towards the People's Republic of China and the United States of America 1948-19886th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 22-23 June 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. SANGAY WANGCHUKUsing Virtual Learning environment in supporting the teaching of action research to enhance the learning achievement and learning participation of Bhutanese Undergradaute Students.การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. SATYAPRAKASH GOPINATHTHE IMPLEMENTATION OF POLYA'S MODEL IN SOLVING PROBLEM - QUESTIONS IN MATHEMATICS BY GRADE 7 STUDENTS OF GLOBAL INDIAM INTERNATIONAL SCHOOLSuranaree Journal of Social Science Volume 11 Number 1 (June 2017)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MR. TESFAMHRET TEKLESENBET HAILECritical Evaluation of the colonial VS. Secession Argument on the Eritrean Armed Struggle for Self Determination: A Response to International Publicists.Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) Issue 4 Number 2, July-December 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISMR. WEIHAO WUPROMOTING INTERNATIONAL COMPETITIVENESS FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES: A CASE STUDY OF CHINESE SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THAILANDInternational Review of Management and Marketing Vol.7, No.3, 2017 Issueวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์MRS. PEMA YANGDENEFFECTS OF INQUIRY - BASED LEARNING APPROACH ON LEARNING ACHIEVEMENT AND LEARNING SATISFACTION OF GRADE FOUR STUDENTS TOWARDS SCIENCEวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS. YESHEY CHODENUSING POLYA'S PROBLEM SOLVING MODEL TO ENHACE THE LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE 10 BHUTANESE STUDENTS IN TRIGONOMETRYวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์MRS.SONAM YANGDONUSING CONCEPT MAPPING STRATEGY TO DEVELOPE EFFECTIVE LEARNINGวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าสิบโทหญิง หญิง ศศิธร ตันเฮงการศึกษาการทำงานเป็นทีมของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 22-23 June 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าอากาศเอก ฐาปนพงศ์ ปินตาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการทหารอากาศกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าอากาศเอก ปรัชญา โชคชัยความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าอากาศเอก ภูมิพัฒน์ ชัยบุรัมย์รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพื่อพัฒนาโสทประสาทของนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปีที่ 1 เรื่องขั้นคู่โดยใช้บทเพลงไทยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์จ่าอากาศเอก อาทิตย์ พลทองสถิตย์การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดนตรีโดยใช้เครื่องกระทบเป็นสื่อ : กรณีศึกษานักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศชั้นปีที่ 2 โรงเรียนดุริยงค์ทหารอากาศ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์ดร. สันติ บุลสถาพรยุทธ์ศาสตร์และนโยบายเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อแรงงานวิชาชีพไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาวิชาชีพแพทย์และพยาบาลวารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง กชกร อดิศรวรกิจมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง กันตินันท์ แพ่งเกษรแผนธุรกิจ ศูนย์สุขภาพ เฮลธิ ฮับ แอ็ท ชัยนาทวารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง คัมภิรัตน์ แก้วสุวรรณะนวัตกรรมสังคมด้านพฤตพลังในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมาวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง ณรินรัตน์ ชัยศิริปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งทางถนน ในจังหวัดสุรินทร์ วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง ธีรรัตน์ จงประเสริฐแผนธุรกิจ ควอลิตี้ คาร์แคร์วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง ปุณญิสา สวัสดีการประเมินประสิทธิภาพการยอมรับและปัญหาการใช้ผ่านระบบสำนักงานประกันสังคมอิเล็กทรอนิกส์ของนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดฉะเชิงเทราการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง ปุริมปรัชญ์ ทศไกรปัจจัยทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาง เปมิกา สุขเจริญปัญหาการกำหนดเหตุวันเริ่มนับและวันสิ้นสุดอายุความการฟ้องคดีเกี่ยวกับละเมิดทางปกครองในศาลปกครองการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง พรพิมล เลิศพานิชประสบการณ์อาการ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามที่ได้รับเคมีบำบัดวารสารวิชาการของสมาคมฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง วิภาพร กลั่นคำคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารวิจัยทางธุรกิจและการบริหารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง วิราสิณีย์ ลือประเสริฐDevelopment of Liquid Crystal Sunscreen with Dragon's Blood Extractการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาง ศศิภา แก้วหนูวาทกรรมความเป็นอื่นของภิกษุณีไทยในสังคมไทยวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง ศิวลัย จงจีรภัทรปัจจัยการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรของบริษัท เค พี เอ็น กรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาง ศุภวดีพร เดรยาเร่อการสมรสข้ามวัฒนธรรมระหว่างผู้หญิงไทยและชาวสวีเดนวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปวีณา นาลาดEffect of mashing process conditions on chemical properties of Kam Luem Pua Rice malt syrupRANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS), Volume 7, Number 2, July-December, 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว กนกวรรณ วราภิคุปตานันท์การศึกษาตลาดอุตสาหกรรมน้ำดื่มในจังหวัดสมุทรสาครวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว กนกอร สมบัติฤทธิ์สมานแผลของสารสกัดจากใบพลูการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว กมลฐิติ ไปด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2544 - 2554การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว แขไข ธนสารโสภิณวิเคราะห์บทประพันธ์เพลง "ปรากฎการณ์" ของณรงค์ ปรางค์เจริญวารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว จริยา นกวอนปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอแก่งกระะจาน จังหวัดเพชรบุรีวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว จันทิมา นาคะDEVELOPING ENGLISH SPEAKING SKILLS BY ROLE PLAYING OF GRADE 6 STUDENTS AT KLONGHA SCHOOL, PATHUM THANIการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว จิรารัตน์ ลิมป์สุคนธ์บุคลิกภาพและค่านิยม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เจนจิรา สมรแผนธุรกิจ จำเริญอะไหล่วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ชฎาภรณ์ แสงจันทร์ทิพย์การศึกษาวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลนวนิยายกึ่งอัตชีวประวัติเรื่อง "บ๊อบ แมวเตะฝันข้างถนน"การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ชนาภา เหยือกเงินรูปแบบการนำเข้าสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีจากประเทศจีนโดยระบบอีคอมเมิร์ชผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูปตัวกลางที่ให้บริการเป็นภาษาไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ชนิกานต์ คุตไชยกุลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ชาลิสา คำสวัสดิ์นโยบายด้านการกีฬาของรัฐบาล นายชวน หลีกภัย พ.ศ.2540 - 2544การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ชุฏาธาร เทียมสวรรค์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปขอกลุ่มตลาดอุตสาหกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ซาร่า มณีสิทธิมนุษยชนสากลและสิทธิมนุษยชนตามหลักศาสนาอิสลามการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ณัฐณิชาต์ ศิริวัลลภแนวคิดจากผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ: การประยุกต์สิ่งของจากความต้องการการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ณัฐธิดา นาคบุตรสุขภาวะในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน กรณีศึกษาสายบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ณัฐาศิริ เชาว์ประสิทธิ์การพัฒนาโมเดลตรวจจับคำหยาบภาษาไทยบนสื่อออนไลน์ด้วยเทคนิคดาต้าไมน์นิงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ทักศิณา คงสมลาภศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
งานสร้างสรรค์จากศิลปะนิพนธ์นางสาว ทัศนีย์ พิมลภาพปัจจัยที่มีผลต่อการไม่เลือกติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ทัสรา ตาสำโรงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลัง ของผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป(เซียงกง) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ทิพยเกสร พรหมภักดีA CONSTRUCTION ON RSU IT CERTIFICATION SYSTEM BASED ON CLASSICAL TEST THEORY AND ITEM RESPONSE THEORY.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4" NEUNIC 2017" วันที่ 21 กรกฎาคม 2560การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ธนพร พิมพ์เพ็ชรบทบาทของอีแฟร็ตคลาริเน็ตในผลงานประพันธ์ของนักประพันธ์เพลงชาวไทยวารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 12 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ธนิดา โชคคุณานันทกุลยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน : ศึกษากรณีมหานครเซี่ยงไฮ้วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นริศรา หลอดทองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อของพนักงาน Modern Trade ABC วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว นริศรา ธูปเพ็งEvaluation of Antioxidant and /Antibacterial Activities of Fresh and Freeze-Dried Selected Fruit JuicesASIAN JOURNAL OF PHARAMACEUTICAL AND CLINICAL RESEARCH Vol.10, Issue 8 September 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปรียบเทียบกับจังหวัดน่านวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นันฐกานต์ ดีมีศรีเธียรมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมกับลูกจ้างการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่5/2560 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วันที่ 6 ตุลาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว นันทพร พงศ์อิศวรานันท์อิทธิพลภายนอกรัฐ กับการกำหนดนโยบายในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีนโยบายสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืนและทรัพย์สินทางปัญญาวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว นัสมา เชื้อสกุลความเป็นพลเมืองของประชาชนใน ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นาตยา สมุทรถาการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารวิจัยทางธุรกิจ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว น้ำทิพย์ อรรถการพงษ์ระดับการรับรู้ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว น้ำฝน ศาสตร์พิสุทธิ์ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นิภาพร สิทธิวงษ์แผนธุรกิจ ไวท์เฮ้าส์ รีสอร์ท วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นิลลักษณ์ อุไรรัตน์แผนธุรกิจ สครับขัดผิว รีเนียบอร์ดี้สครับ วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว นิลุบล บุญจันทร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ออาหารเสริมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว บารมี ชูชัยกลยุทธ์การสื่อสารของนักเรียนชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 "มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0" วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว บุศรินทร์ เทียนไชยการศึกษากลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ในประเทศไทยวารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.14 No.2 July-December 2018(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว บุษรา เผดิมโชคการปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "เด็กชายในชุดนอนลายทาง"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับพิเศษ ปี 2559 (มีบันทึกข้อความจะตีพิมพ์เดือนมิถุนายน 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว บูชิตา เนาวรัตน์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เบญจสิริ คงเฉนียรแผนธุรกิจ ธุรกิจบริการอาบน้ำตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ปฏิญญา บุญขันธ์ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงาน บริษัท สยาม ดี.เอฟ.เอส.จำกัดวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ปัญชลี ตรีตราเพ็ชรการศึกษากลวิธีการแปลมุขตลกจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในภาพยนต์อเมริกันเรื่อง "เท็ด หมีไม่แอ๊บแสบได้อีก"วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities, Social Sciences and Arts) ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ปาริฉัตร นครเอี่ยมสภาพการจัดการความรู้ตามนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในโครงการ English Programการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ปาริฉัตร มีสุขการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ปาริฉัตร สุรเดชแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันกับองค์การของบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยรังสิตการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ปิยะรัตน์ จันทรยุคลการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของอาจารย์ชาวต่างชาติในบริบทกิจการด้านการศึกษาในประเทศไทยวารสารวิชาการ"สหศาสตร์"มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ปิโยรส อยู่สถิตย์ทัศนคติและความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)การประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว แป้งพิมพ์ พิชิตชลพันธุ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวจีนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ผกากาญจน์ ปฐมาญาดาSYSTEM AND PROCESS OF ADMINISTRATIVE JUSTICE AFFAIRS: RED-TAPES IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGSPSAKU International Journal of Interdisciplinary Research Vol.6, No.1, June 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พัชญ์พิชา โยชุ่มThe Use of Business Intelligence Tools for Health Data AnalyticsInternational Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language 27-29 August 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว พัชรญา ตันติพงศ์อนันต์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้กลยุทธ์หลายขั้นตอนแบบปรับระดับชั้นที่มีตัวแปรและลำดับในการพิจารณาที่แตกต่างกันวารสารวิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว พาฝัน จิตรีพิทย์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน ในเขตเทศบาลตำบลเชียงรากน้อยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว พิชากาญจน์ ลาภเจริญไพศาลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบนพื้นที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า (กรณีศึกษา รถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวอ่อนและสายสีเขียวเข้ม) ภายในกรุงเทพมหานครการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว พิมพ์นลิน โตไพบูลย์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2544 - 2554การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เพชรกะรัต เหมวงศ์มณีกุลคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มดัชนี SET50 ในช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ Vol.13 No.2 July-December 2017วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว เพ็ญพิชญา คุ้มทรงFiltering Spam mail in non-segmented Languages using Hybrid Approach: The Integration of Stopword removal, n-gram Extraction and Classification technique.8th Knowledge Management International Conference 2016, 29-30 August 2016การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ภัทรภรณ์ อยู่นานปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาระหนี้สินของข้าราชการครู ในจังหวัดปทุมธานีการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4 วันที่ 19 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ภาพิมล โกมลคุณภาพการจัดการดูแลผู้มีกลุ่มอาการติดเชื้อในกระแสเลือดที่หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรีวารสารวิชาการของสมาคมฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ภารวี อยู่จุ้ยปัจจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดกรุงเทพมหานครการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว มัลลิกา คล่องแคล่วการปรับตัวของหนังสือพิมพ์จีนในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา บริษัทซิงเสียนเยอะเป้า วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มินตรา วันแสนการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารของบริษัทสถาปนิกและตกแต่งภายในขนาดเล็กการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว มุขรวี วัชรพงศธรการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตข้าวเจ้าขนาดย่อม : กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวเจ้าในเขตภาคกลางการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว รัชนีวรรณ โอรทัตปัญหาการกำหนดค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายประกันสังคมเปรียบเทียบกับการประกันสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว รัตติยา ดอกพองA SURVEY OF ENGLISH MAJOR STUDENTS' ATTITUDES TOWARD SPEAKING ENGLISH IN A THAI CONTEXTการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว รุ่งมณี เอี่ยมสะอาดปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABCวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว รุ่งฤดี บุษดาจันทร์การทำนายความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลวารสารสมาคมเวชสารสนเทศไทย Volum 3 Issue 1, January-June 2017วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ฤทัยชนก ถาวรวงษ์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลจากวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง "บ้านเล็กในป่าใหญ่"วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 มกราคม-มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วรรณทนา เมืองไธสงการปรับปรุงผังโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วรางค์รัตน์ ฎาณวรรณปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา: เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรีวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารปริทัศน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว วราภรณ์ วงษ์ชมภูวัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่นแบบปรึกษาหารือในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อ.อศรีราชา จ.ชลบุรีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วรุณ เพ็ชรัตน์ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาลของผู้ป่วย หัวใจล้มเหลวหลังผ่าตัดลิ้นหัวใจ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วัชรียา ชุมอินทองการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอิฐบล็อกคอนกรีต กรณีศึกษา ร้านรวมทรัพย์พัฒนาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วิภาดา วงศ์วาณิชวิริยะอุดมการณ์ทางการเมืองของ อองซาน ซูจี พ.ศ. 2488 - 2559การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว วิภาวรรณ วิชัยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว วิไล สุนทรวุฒินันท์A Causal Relationship Model of the Influence of Information Technology Governance Processes on the Benefits Received by Thai Public CompaniesThe Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries EJISDC (2017) 80,3วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ศรัณยธร รัตน์ธนเกียรติปัญหาการคุ้มครองสิทธิของชาวโรฮิงญาในประเทศไทยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ศรีราชาวดี สร้อยเพชรัตน์In vitro Investigation of Antimicrobial Activity of Essential Oil against Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)Bulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.15, 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว ศรีวรรณ ตรีอินทร์ทองทัศนะของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์การตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สหวิทยาการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว ศันสนีย์ ฉลูศรีการคุ้มครองสิทธิของเด็กชั้นก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว ศาส์นรัตน์ อัมพวาการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สโรชา เชียงเอมแนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติด ศึกษากรณีการนำโทษปกครองมาใช้แทนที่การลงโทษจำคุกผู้เสพยาเสพติดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สาวิตรี สองศรีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลังการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สินีนาถ บุญชูรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาชาปองผ่านเฟสบุ๊กการสัมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สุดารัตน์ บุตรลักษณ์ความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งตับระยะลุกลามที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุพรรณริการ์ วะนาพรม มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุพัฒชยา ปัญโญเทคนิคการเทียบโอนผลการเรียนจากคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตThe 12 th National Conference on Computing and Information Technology 7-8 July 2016การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจการดำรงอยู่ของผ้าทอไทลื้อในจังหวัดเชียงราย : บทวิเคราะห์เศรษฐกิจวัฒนธรรมวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุภัทร์วดี เทียนเพิ่มพูลพฤติกรรมการสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมีงานทำของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภา จอมแจ้งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวนบริเวณขาหนีบวารสารวิชาการของสมาคมฯ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภาณี ทองเปล่งศรีการปรับยุทธศาสตร์ของธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนังในประเทศไทย เพื่อรองรับการแข่งขันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุภาภรณ์ ชินารักษ์การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในการจัดการสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารห้องเย็น กรณีศึกษา : บริษัท ปิติเซ็นเตอร์ห้องเย็น จำกัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุภาภรณ์ สุรรากุลแผนธุรกิจ คอนโดให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัย วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนางสาว สุภาวดี จูฑะสุวรรณ์รูปแบบการพยากรณ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี4 th International Conference on Management Science Innovation and Technology 2017, June 16, 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว สุภาวดี ชำนาญวาดนักท่องเที่ยวชาวจีนในรูปแบบเอกเทศในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่3 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค.60(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว หนึ่งฤทัย สดแสงจันทร์กลยุทธ์การจัดผังรายการและการส่งเสริมรายการของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม กรณีศึกษาสถานีโทรทัศน์ BOOMERANG และ GANG CARTOONวารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว หัทยา ชาหอมEffects of ethanol concentration, extraction time and ultrasound-assisted extraction on the recovery of curcuminoid from turmeric (Curcuma Ionga L.) rhizomeRANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS), Volume 7, Number 1, January-June, 2017 วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อนิญชนา เอี่ยมสำราญThe relationship between perfectionism and English speaking ability of Thai undergraduate studentsการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อภิรดี สาระกูลการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงพยาบาลในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่วารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อัมไพวรรณ พวงกำหยาดผลของโปรแกรมการดูแลช่องปากต่อความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นางสาว อาทิตยา โภคสุทธิ์ปัญหาการกำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นางสาว อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพงหวยใต้ดิน : ความมั่นคงทางรายได้ของประเทศไทยวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย กมลพันธ์ ช่วยแก้วปัญหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการกำหนดความผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับเช็คการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย กฤตภาคิน มิ่งโสภาปัจจัยที่ทำนายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการ TOT แจ้งวัฒนะการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย กฤษฎา คำจันทร์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีมของพนักงานรัฐวิสาหกิจโรงงานยาสูบส่วนกลาง3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กันต์วิชยุตม์ สร้อยเพชรัตน์Application of Expressed Recombinant Outer Membrane Protein (OmpA Protein) form Burkholderia Thailandensis E264 in Dot Blot ELISABulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.15, 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กิตติ ประทีปนาฏศิริEvent and Festival Impacts on Tourism Industry in Thailandวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย กิตติคุณ ติชะนะการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนไทยเชื้อสายมาลายู จังหวัดปทุมธานีวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย กิตติเชษฐ์ เศวตาภรณ์พัฒนาการและบทบาททางการเมืองของพรรคพลังชลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย โกเมศ กาญจนพายัพการศึกษาและออกแบบเพื่อป้องกันภาวะโรคฉันไม่สวยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ไกรวี ลิมปิวรรณการออกแบบพื้นที่ภายในโรงฝึกงานไม้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย จักรกฤษณ์ วุฒิศรีแผนธุรกิจ ฟาร์มแชร์ เดอะลิฟวิ่ง วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย จักรพงศ์ จันทรจิตการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต เล่มปีที่ 11 ฉบับ 2 เดือน กรกฎาคม -ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย จักรพันธ์ ศรียุกต์นิรันดร์อิทธิพลเชิงสาเหตุของประเภทผู้บริโภคเป็นตัวแปรกำกับ และการขยายทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 2 (UTAUT 2) กรณีศึกษาผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-กันยายน 2560) วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย จักรวาล ศรียุกต์นิรันดร์Economic Factors Affecting Price Fluctuation of SET 50 Index Futuresวารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560)รอตีพิมพ์วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย จิตตกานต์ บุญศิริทิวัตถ์การพัฒนาแนวทางในการจัดการการควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013วารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย จิรายุส รอดเชื้อจีนแผนธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย กุ้ง บริษัท สยามเรือนไทย จำกัด วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ฉัตรเฉลิม เกิดสวัสดิ์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมิเดียของข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า3rd National and International Conference on Education Research and Social Development 27-28 April 2017การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ชวภณ พุ่มพงษ์Biological Properties of Aqueous Extract From Suregada Multiflorum (A.Juss.) Baill. StemBulletin of Health, Science and Technology (BHST) No.2, Vol.15, 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ชัชชัย คุ้มทวีพรวงศาวิทยาของการศึกษาไทยวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1เดือน ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชาคริต เปลี่ยนสันเที๊ยะแผนธุรกิจ MAX GYM FITNESSวารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ชาญชัย จิวจินดายุทธ์ศาสตร์การสร้างผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ของกรมการพัฒนาชุมชนวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม - มิถุนายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชานนท รักษ์กุลชนปัญหากฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย (EAU Heritage Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ชุมแสง สิงห์กวางแผนธุรกิจ น้ำดื่ม วิงค์วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย โชคชัย หะริณพลสิทธิ์ผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากการสร้างทางพิเศษผ่านเขาใหญ่การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ฐิติโชติ กุศลส่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อตราสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 ส.ค.-1ก.ย. 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ฐิติพงศ์ เอี่ยมสะอาดอารยสถาปัตย์กับความรับผิดชอบต่อสังคมของรถไฟฟ้าบีทีเอสการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ณพกิตติ์ บุญตานนท์การส่งเสริมความเข้าใจทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบัติเรื่องจังหวะและตัวโน้ตโดยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างจินตภาพ-การได้ยิน-การอ่าน-การเคลื่อนไหวทางร่างกาย VARKการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ณัฐภัทร ภู่ทองความเป็นสถาบันทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจกลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ดำรงศักดิ์ บำรุงศักดิ์ทักษะวินัย 5 ประการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย เด่นยศ แช่มประสิทธิ์เปรียบเทียบการประกอบธุรกิจกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา โดยใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560 วันที่ 23 มิถุนายน 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ทศวรรษ อินทร์จันทร์ปัญหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการกำหนดความรับผิดอาญาและบทลงโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านวิทยุชุมชนในการต่อสู้ทางการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ฉบับพิเศษ ปีที่ 21 ประจำเดือนสิงหาคม 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ธนพล ธาราวัชรศาสตร์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet&Ramen วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ธีระศักดิ์ เรืองรังสรรค์แผนธุรกิจ ไก่ยางบางตาล By KIMวารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย นพรุจ แก้วก่องAN ANALYSIS OF VISUALIZATION BASED ON SIMPLICITY FOR E-COMMERCE WEBSITEJoint Conference on ACTIS&NCOBA, 24th June 2016การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย นรบดี ปัญญุเบกษาปัญหาการกำหนดความรับผิดของผู้ประกอบการในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย นริศวร คำเจริญปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย นวพล ภูษาภักดีนุภาพแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย เนติลักษณ์ สีสัตย์ซื่อเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูระดับมัธยมศึกษาวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ประพร เดียระสินบริบทของการเล่าเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ปรีชา ด้วงน้อยยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ของประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ปวิช ดิเรกวัชรดำรงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิชุมนุมสาธารณะวารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที 7 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ปัญจพล เภตราพูนสินไชยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในการแบ่งปัน (share) ข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ในประเทศไทยวารสารรังสิตบัณฑิตศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ปิยะนันต์ จันทร์แขกหล้าการวิเคราะห์องค์ประกอบการมีส่วนร่วมทางการเมืองวารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศ์-มหาวิทยาลัยเกษตร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย ปิยังกูร เอกนิพิฐสริการสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะรวมวง: กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนดุริยางค์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย พงศธร วัฒนาการออกแบบสื่อการสอนแบบพกพาเพื่อเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย พงษ์พิชญ์ อ่อนละมัยแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์รัฐบาลดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น ในทัศนมิติของผู้ใช้บริการสาธารณะวารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย พัชรพงศ์ ศรีพุ่มการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ นายบรรหาร ศิลปอาชาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย พัชระ อนุวงศ์ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้ตราประทับนิติบุคคลลงในเช็คการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย พิทักษ์ มีกระจิตโครงการออกแบบเครื่องมือบำบัดเพื่อกลุ่มคนนอนไม่หลับการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย พีระพล หาดีทัศนคติของพนักงานสถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดดอม ทีวี แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต(RSU WISDOM TV) ที่มีต่อการปรับโครงสร้างองค์การ3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ภัทร พิมลยรรยงปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารการบินต้นทุนต่ำ สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ภูบดินทร์ กิตติสนธิรักษ์การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อการพยากรณ์อิทธิพลของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานวารสารรังสิตสารสนเทศประจำปีที่ 23 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2560วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย เมฆินทร์ คำตันการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา: ร้านซ่อมและขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ส.เจริญชัย วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ยุทธกานต์ พริกบุญจันทร์มาตรการต่อรองคำรับสารภาพในคดีภาษีอากร: กรณีศึกษาความผิดที่มีโทษอาญาการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ยุทธภูมิ ประสมทรัพย์POVERTY MANAGEMENT STRATEGIES FOR SMALL-SCALE FARMERS THROUGH ALTERNATIVE ECONOMICS : THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMYPSAKU International Journal of Interdisciplinary Research Vol.6, No.1, June 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย รังสิพงศ์ ลัพธิโสภณแผนธุรกิจ TPN อพาร์ทเม้นท์วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย รัฐธนินท์ จิรวัฒน์โภคินปัจจัยสำคัญในการจัดซื้อจัดหาที่เหมาะสม ศึกษากรณี: บริษัทไม้แปรรูป AAAการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย รัฐพล วงษ์ทนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธานีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ฤทธิพร แซ่โง้วการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับผ้าหมี่ลายขิด ตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานีวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย ลาภา องค์ทวีเกียรติปัจจัยด้านการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย วรวุฒิ ไชยศรความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคม 6 บริษัท วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบันที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย วสุธร เฉลิมเกียรติทวีการศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา ผู้เข้าประกวด อะคาเดมี แฟนเทเชียวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย วันพิชิต รัตนพิกุลปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย วุฒินันท์ เลาหรัตนเวทย์การวิเคราะห์บทเพลงมาธิลดาโซนาตา ของริคาร์ด วากเนอร์ ตามหลักการวิเคราะห์ของเชงเคอร์วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 12 เล่มที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย ศวัส ปฐมกุลนิธิประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สายงานเครือข่าย สาขาและดิจิตอล (Channels & Digitalization) ในเขต 7การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย ศิริพงษ์ ทองจันทร์นโยบายสาธารณะในการส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงช้างและนำช้างมาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับวิถีชุมชนช้างเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาย สรวิศ เขียนเสมอการส่งเสริมความสามารถทางการผลิตดนตรีตามแนววัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยดนตรีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สรวิศ ถาวรพฤกษ์การจัดการเรียนรู้วิชาทักษะการผลิตดนตรี 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สืบสกุล วัชรินทร์วงศ์ตัวแบบการจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางพุทธเศรษฐศาสตร์วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2561) (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย สุเชาว์ บุญตาแสงแผนธุรกิจ เวิลด์ สยาม ทราเวลวารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย สุทธิพงษ์ ชมพิกุลผลกระทบต่อการโก่งตัวและความเค้นในสะพานคานยื่นสมดุลเนื่องจากการปรับแผนงานก่อสร้างวิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน 2560 วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย สุธรรม หวานวารีSales Management Strategy of Credit Card : Case Study Kasikornbank.9th International Conference Proctices in Law, Business and Dducation, 27-28 December 2017.(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย สุพจน์ อุ่นเรือนรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งบนสมาร์ทโฟนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย สุรศักดิ์ อาปตาคมความจงรักภักดีตราสินค้าของผู้ใช้บริการธนาคารธน ชาต จังหวัดอุบลราชธานี วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย แสงประเสริฐ คำชนะปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย อธิป พวงดีปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป ของผู้เลี้ยงสุนัข ในเขตจังหวัดปทุมธานีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย อภิรักษ์ หาญอิทธิกุลแนวทางในการลดทอนความเป็นอาชญากรรมในคดียาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน ศึกษากรณีมาตรการทางกฎหมายในการใช้ประโยชน์แอมเฟตามีนทางแพทย์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย อมเรศ กลิ่นบัวแก้วDevelopmental Approaches for the Public OrganizationRSU International Journal of College of Government Vol.4, No 1, June 2017วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISนาย อัครเดช โพธิ์อ่อนปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย อัยรัฐ โกษากุลความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ ด้านการเมืองและความมั่นคง: ผลกระทบของรัฐประหารปี 2557วารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISนาย อาทิตย์ วงษ์ทนการตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิตวารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย อานนท์ เอื้ออุมากุลThe Effects of Counseling-Based Teaching Method on Physics Learning Achievements of Upper Secondary School Students: An Area Focus on Momentum Rangsit Journal of Educational Studies(RJES), Vol.4, No.1, January - June 2017วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาย อานนท์ เอื้ออุมากุลThe Effects of Counseling-Based Teaching Method on Physics Learning Achievements of Upper Secondary School Students: Focuses on Writing Down a Self-note and Summarizing TechniquesInternational Conference on Business and Social Science , March 29-31, 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์นาวาอากาศตรี พิทักษ์พงศ์ เอี่ยมเจริญรูปแบบการจัดภารกิจการบินแบบใหม่ของเครื่องบินลำเลียงกองทัพอากาศวารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561(รอพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์นาวาอากาศตรีหญิง ปณิธี เหล็กกล้าEducational Cooperation Between Royal Thai Armed Forces and The United State วารสารสถาบันวิชาป้องกันประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พ.ต.ท.หญิง สีดาทิพย์ สุนตาอินทร์แรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานของตำรวจดีเด่นสังกัดตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 60 การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์พลอากาศโท ศุภกฤต อริยะปรีชากลยุทธ์สายการบินต้นทุนต่ำในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือน พฤศจิกายน 2560 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์พันจ่าอากาศโทหญิง ณฐนิษฐ์ กระแสโสมอุดมการณ์ทางการเมืองอนุรักษ์นิยมของข้าราชการทหารอากาศกองดุริยาค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISพันตำรวจตรี ขุนเขา โพธิ์สุวรรณการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต่อผู้กระทำผิดกฎหมาย สังกัดสถานีตำรวจทางหลวง กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง7th National and International Conference on Humanities and Social Sciences, 19-20 October 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISพันโท พีระยุทธ ศรีสุพรรณการประยุกต์ใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนของยานพาหนะเพื่อควบคุมการเข้า-ออก พร้อมตรวจจับใบหน้าและ ตรวจสอบอัตลักษณ์ของยานพาหนะอัตโนมัติ โดยการวิเคราะห์จากภาพกล้องวงจรปิด กรณีศึกษา ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4" NEUNIC 2017" วันที่ 21 กรกฎาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์พันเอก อนิวรรต เหมนิธิMILITARY BASED CYBER RISK ASSESSMENT FRAMEWORK FOR SUPPORTING CYBER WARFARE IN THAILANDJournal of Information and Communication Technology (JICT) Volume 17, No.2, December 2017 (รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูลอื่น ๆอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ร้อยตรี หญิง สิริลักษณ์ รังษิโยการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของข้าราชการทหารกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 22-23 June 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISร้อยตำรวจโท จุณณวัฒน์ พรพนมบรรยากาศองค์การในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
สารนิพนธ์ / ISร้อยตำรวจโท ชนะชัย ศิริความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานสอบสวน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 24th International Conference on Security Studies, 19-20 July 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISร้อยตำรวจโท ธนภัทร เวศกาวีปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 22-23 June 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISร้อยตำรวจโท ปิตินันท์ แก้วดวงเทียนความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน6th National and International Conference on Humanities and Social Sciences 22-23 June 2017การประชุมวิชาการระดับนานาชาติตีพิมพ์แล้ว
สารนิพนธ์ / ISร้อยตำรวจโท สิริพงศ์ วงศสรรเพชญ์ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของสถานีตำรวจดีเด่น ตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน : กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560(รอตีพิมพ์)วารสารที่มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกลั่นกรองบทความและหลักสูตร/คณะยอมรับอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ร้อยเอกหญิง กมลชนก รุจิรโมราการประสานงานของกรมการสรรพกำลังกลาโหมและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในการควบคุมกำลังพลสำรองของกองทัพบก3rd National and International Conference on Philosophy,Politics and Economics 28-29 September 2017(รอตีพิมพ์)การประชุมวิชาการระดับนานาชาติอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์ว่าที่ ร.ต. ภูวพล วงศ์กุลชาตะโครงการออกแบบเรือสะเทินน้ำสะเทินบกพับเก็บได้เพื่อเคลื่อนย้ายในสถานการณ์น้ำท่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์ว่าที่ร้อยตรีหญิง บุณยนุช โฮ้เซ็งการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการและกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4 วันที่ 19 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์ว่าที่เรืออากาศโท จินตวิช บัวทองอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงที่ขับร้องโดย คำรณ สัมบุณณานนท์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
วิทยานิพนธ์สิบตรี รัตนา แสนดวงTHE EVALUATION OF NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT CURRICULUM OF NATIONAL DEFENCE STUDIES INSTITUTE OF ROYAL THAI ARMED FORCES HEADQUARTERSAPHEIT International Journal Vol.6, No.1 June 2017(รอตีพิมพ์)วารสารวิชาการระดับชาติในฐานข้อมูล TCIอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์
วิทยานิพนธ์สิบตำรวจตรี อนุวัตร กองพันธุ์บทบาททางการเมืองของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560การประชุมวิชาการระดับชาติตีพิมพ์แล้ว
ประเภท : ค้นคว้าอิสระ
 
  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th