เรื่อง :  ขอเชิญส่งบทความ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
           

ขอเชิญท่านส่งบทความวิจัย เข้าร่วมงาน และประชาสัมพันธ์
“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 6”
(WMS Management Research National Conference # 6)
ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดโดยสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการวิจัยที่ทันสมัยและสร้างสรรค์
ภายใต้แนวคิด 
“Creativity’s Value and Innovation”
เรายินดีต้อนรับบทความวิจัยด้านการบริหารจัดการและด้านสังคมศาสตร์ภายใต้หัวข้อที่หลากหลาย
 สาขาที่เปิดรับบทความ
·       การจัดการทรัพยากรมนุษย์
·       การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน 
·       การเงิน
·       การตลาด
·       การบัญชี
·       การท่องเที่ยว 
·       การพัฒนาองค์กร
·       เศรษฐศาสตร์
·       บริหารธุรกิจ
·       และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วันที่สำคัญ
·       ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความวิจัย                   20 มีนาคม 2560      (wms.walailak@gmail.com) 
·        กรณีนำเสนอบทความวิจัย
o   ชำระเงินภายใน        28 กุมภาพันธ์ 2560       1,500 บาท
o   ชำระเงินภายใน        31 มีนาคม 2560            2,000 บาท
·        กรณีเข้าร่วมประชุม
o   ชำระเงินภายใน        31 มีนาคม 2560            1,000 บาท
o   ชำระเงินภายใน        5 พฤษภาคม 2560         1,500 บาท
·       วันประชุม                      19 พฤษภาคม 2560
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 00018
โทร.      075-672-227 (ส่งบทความ) คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
075-672-241 (เข้าร่วมประชุม/ชำระเงิน) คุณลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
      075-672-208 (ตรวจสอบ/ยืนยันรายชื่อ) คุณวิจิตรา ทองเทพ
075-672-201 (ข้อมูลทั่วไป/การเดินทาง/ที่พัก) คุณติยาพร ชูช่วย
โทรสาร:            075-672-202
อีเมล:               wms.walailak@gmail.com
ลงทะเบียน:       https://goo.gl/cucQ9p
เว็บไซต์ (ชั่วคราว): wms.dyndns.tv
เว็บไซต์:             www.wmsconference.net
เฟซบุ๊ก:             https://www.facebook.com/WMSConference

 
  

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th