เรื่อง :  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 25 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
 
           

          ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ  ครั้งที่ 25

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สนใจเข้าร่วมสามารถดาวน์โหลดข้อมูล

ได้ที่ http://hcuconf.hcu.ac.th/HCU25thYearConf/HCUInterCon/map/index.html

 

 

 
  

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th