เรื่อง :  กีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 “GRADUATE RANGSIT GAMES”
 
           
บัณฑิตวิทยาลัย ม.รังสิต จัดกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
 
เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่ง กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ “Graduate Rangsit Games” ครั้งที่ 14 ที่ Blu-o สยามพารากอน โดยมี ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมด้วยผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาปริญญาโท-เอก ที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง จำนวน 60 ทีม  ด้วยบรรยายกาศที่สบายๆ มีทั้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน และมาเชียร์เพื่อนๆ กว่า 200 คน ในระหว่างการแข่งขันจะได้ยินเสียงดังๆ ด้วยอาการดีใจเมื่อทำ สไตรค์ได้ เป็นระยะๆ
 
เมื่อจบการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ได้แก่ ทีม EDU 6 จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาประกอบด้วย นายวุฒิเกียรติ วรรโณภาส  นส.จุฑารัตน์ ปะวะเนและ นายกมลชัย พอกแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้แก่ ทีม MBA 1 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมืองเอก ประกอบด้วย ร.อ.จารุวัฒน์เนตรนิ่ม นายแสงประเสริฐ คำชนะ และนายอภิชาต แสงพูนสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจาก รศ.วิสูตร จิระดำเกิง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ ทีม Ex 32 จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการผู้บริหาร : Executive MBA ประกอบด้วย นายกนต์ธีร์ ผุสดี พ.อ.อดิเทพ มโนการ และ นส.สุฑามาศ จันทรถาวร และรางวัลบู้บี้ ประเภท ทีม ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ทีม MCA 1 จากหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย นส.พัชริดา ไกรสำเร็จ นส.พรทิพย์ สองเมือง และ
นส.ปิยาณี สุริยะ
 
ผลการแข่งขัน ประเภท บุคคล รางวัลคะแนนสูงสุด ชาย ถ้วยรางวัลจาก ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แก่ Mr.Tshewang Rabgay จากหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รางวัลคะแนนสูงสุด หญิง ถ้วยรางวัลจาก ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและแผนการเงิน ได้แก่ นส.ทิพากร ต่อสุวรรณ จากหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รางวัลบู้บี้ ชาย ถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.เพียงจันทร์ จริงจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แก่ นายโสภณ วุฒิประเสริฐกุล จากหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต รางวัลบู้บี้ หญิง ถ้วยรางวัลจาก ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แก่ นส.วราภรณ์ จามรสวัสดิ์  จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เมืองเอก
 
นอกจากนั้นในระหว่างการแข่งขัน ยังมีการจับรางวัลพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารคณาจารย์ เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จาก ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร คณบดีวิทยาลัวิศวกรรมศาสตร์ แฟลชไดร์ จาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง ผอ.หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และ           ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ผอ.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต เสื้อ จาก ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว ผอ.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี สนับสนุนเสื้อและซีดีเพลง ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผอ.ศูนย์ศึกษาสาทรธานี สนับสนุนนาฬิกา และของขวัญจาก รศ.ประทุม แป้นสุวรรณ ผอ.หลักสูตรบริหารการศึกษา และ ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา คณบดีสถาบันการทูตและการต่างประเทศ และโทรศัพท์มือถือ I Mobile สนับสนุนจาก บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้รับเสื้อ Graduate Rangsit Games ครั้งที่ 14 สนับสนุนโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ดาว์นโหลด ภาพกิจกรรมงานโบว์ลิ่ง ครั้งที่ 14

 
  

[ ปิดหน้านี้]สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th