เรื่อง :  สัมมนาเชิงปฎิบัติการและระดมสมอง
 
           
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการควบคุมมาตรฐานวิชาการ ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรังสิต และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานและบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ทำหน้าที่ดูแล สนับสนุน และประสานงานในการจัดการเรียนการสอนใน 3 แห่ง คือ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต (เมืองเอก) และศูนย์การศึกษาทั้งสองแห่ง คือ ศูนย์การศึกษาวิภาวดี และศูนย์การศึกษาสาทรธานี
          เพื่อให้กระบวนการในการจัดการ การให้บริการด้านวิชาการ และการควบคุมมาตรฐานวิชาการของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทั้งสามแห่ง มีความชัดเจน คล่องตัว เป็นแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะในกระบวนการบริหารจัดการของบุคลากร โดยการพัฒนาแผน ระบบการประกันคุณภาพ ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) และประยุกต์เข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทั้งสามแห่ง   อันจะนำไปสู่การสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ มีการนำหัวข้อการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งมีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระบบการจัดการความรู้ เข้ามาประยุกต์สู่การปฏิบัติงานของบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
          ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและระดมสมอง เรื่อง “แผนพัฒนา การประกันคุณภาพและระบบการจัดการความรู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดยมุ่งหวังให้บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
  

                
 
  

[ ปิดหน้านี้]สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th