เรื่อง :  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
           
    ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณปีละ 600 คน ทั้งในการศึกษาแผน ก และ แผน ข ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ได้ทำวิทยานิพนธ์อันเป็นผลงานชิ้นสำคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษา ดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงเป็นบทบาทที่สำคัญของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดหาเวทีให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสังคมและผู้สนใจ ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549 บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัดโครงการเวทีเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปี
                   
                   
                   
                   
                       
                   
                   
 
  

[ ปิดหน้านี้]สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th