บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา

                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เอกสารการรับสมัคร  สมัครทาง Online  หรือติดต่อขอรับใบสมัครที่

         • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก อาคาร 11 ชั้น 2
           โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 (เปิดทำการจันทร์-ศุกร์    เวลา 08.00-16.30 น.)
         • ศูนย์ศึกษาวิภาวดอาคาร ทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21
           โทร 0-2617-5853-8 (เปิดทำการอังคาร-ศุกร์ เวลา 09.00-20.00 น./  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.)
         • สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก อาคาร 1 ชั้น 1
           โทร 0-2997-2222 ต่อ 5508 (เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.)

 
เอกสารการรับสมัคร

 

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (ไม่สวมชุดครุย)
 • Transcript
 • ใบปริญญาบัตร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน
 • หนังสือรับรอง 2 ฉบับ
 • ค่าสมัครสอบ 500.- บาท
 • ใบรายงานผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สมัคร ปริญญาเอก)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ( Passport)
 
แบบฟอร์มใบสมัคร
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา Download
ใบสมัครเรียน ( PDF) Download
ใบสมัครเรียน ( DOC) Download
ประกาศการรับสมัครและการคัดเลือก
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต Download
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต Download
ขั้นตอนการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท Download
ขั้นตอนการรับสมัคร และสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต Download
 
สมัครทาง Online

 ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 • กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครเรียนทาง Online ให้ครบถ้วน
 • นำหมายเลขลงทะเบียน พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครได้ทุกศูนย์ศึกษาฯ
 • กรณีที่ต้องการสมัครขอรับทุน สามารถ Download เอกสารทุนการศึกษา และนำมายื่นในวันสมัคร

สมัครเรียนทาง Online 
 

 
  

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ
4001-4005
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
 

ศูนย์ศึกษาวิภาวดี
อาคาร T.S.T. ชั้น 21 เขตจตุจักร
ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2617-5854-8
โทรสาร. 0-2617-5859
วันอังคาร - วันศุกร์
เวลา 09:00 - 20:00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 09:00 - 17:00 น.
(หยุดทำการวันจันทร์)

 

สำนักงานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0-2997-2222 ต่อ 5508
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:30 - 16:30 น.
(หยุดทำการวันเสาร์ - อาทิตย์)

 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th