ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
 
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี ศุขสาตร
ตำแหน่ง :   คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
e-mail :   grad@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ :   4001-4005
 
ชื่อ-สกุล :   ผศ.ดร.เพียงจันทร์ โกญจนาท
ตำแหน่ง :   รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
e-mail :   peangchan.c@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ :   4006
ชื่อ-สกุล :   ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
ตำแหน่ง :   รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
e-mail :   paikarn@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ :   4009
 
ชื่อ-สกุล :   คุณอุไรวรรณ จุลพันธ์
ตำแหน่ง :   เลขานุการ
e-mail :   uraiwan.j@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ :   4001
 
ชื่อ-สกุล :   คุณณัฐพงศ์ ขำทอง
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   pom_utd@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ :   4003
ชื่อ-สกุล :   คุณประยูร นาคเกษม
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   prayoon07@live.com
เบอร์ติดต่อ :   4024
ชื่อ-สกุล :   คุณยลญดา หล้าธรรม
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   umporn.l@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ :   4025
ชื่อ-สกุล :   คุณศศิรดา พวงผกา
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   sasirada.p@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ :   4182
ชื่อ-สกุล :   คุณสุมาลี ปัญญาใหม่
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   sumalee_1779@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ :   4002
ชื่อ-สกุล :   คุณสุรพล ท้วมเจริญ
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   manoch.rsu@gmail.com
เบอร์ติดต่อ :   4005
ชื่อ-สกุล :   คุณอธิษฐา เกียรติไพศาล
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   am0931@hotmail.com
เบอร์ติดต่อ :   4183
ชื่อ-สกุล :   ดร.พัชรี ตันติวิภาวิน
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่
e-mail :   pacharee.t@rsu.ac.th
เบอร์ติดต่อ :   4004

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th