บัณฑิตวิทยาลัย
 

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร)  ชั้น 2  ห้อง 206
เมืองเอก  ถนนพหลโยธิน  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  10200
โทรศัพท์ : 0 2997 2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026 โทรสาร : 0 2997 2222 ต่อ 4000
http://grad.rsu.ac.th
e-mail : grad@rsu.ac.th

 
  

สงวนลิขสิทธิ์ © โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร: 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 โทรสาร: 0-2997-2222 ต่อ 4000 E-mail: grad@rsu.ac.th